Skip to content

Inget skadestånd efter tio års processande om arv - "bidrog själv till lång handläggningstid"

Tio års processande i olika instanser ger inte rätt till skadestånd från staten. Det konstaterar Justitiekanslern i ett ärende där dottern i ett dödsbo har krävt 24 miljoner kronor för fel och försummelser av domstolarna.

 

Tvisten började med att dottern krävde att pappans nya fru skulle lämna tillbaka en fastighet till pappans dödsbo.

Efter flera avvisanden och överklaganden ogillades dotterns talan av tingsrätten år 2012. Då hade det gått sju år sedan hon väckte talan första gången.

Mer än tio år
Därefter följde ytterligare överklaganden och så småningom en prövning i hovrätten som fastställde tingsrättens dom.

Högsta domstolen satte slutligen punkt för tvisten genom att inte meddela prövningstillstånd i maj 2015. Det hade då gått mer än tio år och dotternt hade till slut träffat en förlikning om sitt arv. 

Dottern vände sig till Justitiekanslern och krävde 24 311 470 kronor i skadestånd av staten för att domstolarna gjort sig skyldiga till en rad fel och försummelser och för att hennes rättigheter enligt Europakonventionen hade åsidosatts.

JK instämmer i sak
JK håller i och för sig med om att processen har tagit lång tid men konstaterar att dottern själv till stor del har bidragit till den långa handläggningstiden.

Hon hade bland annat kommit in med ett mycket stort antal skrivelser, begärt anstånd vid upprepade tillfällen, framställt ett flertal mer eller mindre ogrundade jävsinvändningar, begärt att målet skulle vilandeförklaras, ändrat sin talan, återkallat sina ombuds fullmakter och överklagat många av de beslut som hade fattats under handläggningen.

I vissa fall hade hon överklagat beslut trots att det klart framgick att de inte fick överklagas. 

Avvisningsbeslut och diarieföring
JK konstaterar dessutom att utgången i tingsrätten och hovrätten och avvisningsbesluten "inte kan anses ha innefattat fel eller försummelse i skadeståndslagens mening".

JK kan inte heller se att de jävsfrågor som dottern lyft skulle ha handlagts på ett felaktigt sätt eller att det skulle varit fel på diarieföringen av dotterns handlingar. 

Bedömningarna inte felaktiga
JK framhåller att det inte räcker för skadestånd "att en domstol har gjort en bedömning av en rätts- eller bevisfråga som kan ifrågasättas".

Domstolarna har enligt JK prövat den talan som framgick av stämningsansökan, med de ändringar och förtydliganden som har bedömts vara tillåtna.

"Oavsett om det skulle gå att diskutera bedömningarna i någon del kan de inte anses ha varit felaktiga eller försumliga och därmed skadeståndsgrundande", slår JK fast.

Har fått en rättvis rättegång
Enligt dottern hade prövningen inte varit opartisk och rättvis men JK finner inte stöd för att hennes fri- eller rättigheter enligt Europakonventionen skulle ha åsidosatts.

Det finns inte heller stöd för att hennes rätt till en rättvis rättegång skulle ha överträtts. 

JK konstaterar också att det mellan de olika instanserna och prövningarna inte finns så många eller långa perioder utan aktivitet att de i sig grundar skadeståndsansvar för staten. Tvärtom framgår det enligt JK att domstolarna "på flera sätt har försökt driva målet framåt mot ett avgörande".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt