Skip to content

HFD: Styrelseledamot ovetande - ändå personligt ansvarig för bolagets skatter

Foto: Björn Larsson Ask/TT

Det finns ingenting som tyder på att styrelseledamoten har känt till att det pågick oegentligheter - någonting som inte heller den externa revisorn upptäckte. Han borde dock ha varit mer aktiv. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen som därför beslutar att mannen är personligt ansvarig för det numera konkurssatta bolagets obetalda skatter. 

 

Förvaltningsrätten i Stockholm biföll i en dom Skatteverkets ansökan och ålade en styrelseledamot så kallat företrädaransvar för ett konkurssatt bolags obetalda skatter och avgifter.

Bolagets skatter hade inte betalats korrekt eftersom företagsledaren, som även han hade suttit i styrelsen, hade använt osanna fakturor för att göra svarta uttag och betala ut svarta löner. Bolagets konkurs hade också avslutats utan att staten fått utdelning på skattefordringar motsvarande cirka 1,7 miljoner kronor.

Grovt oaktsamt
Styrelseledamoten, som varken hade haft ägarintresse eller egen firmateckningsrätt i bolaget, hävdade att han hade varit helt omedveten om oegentligheterna i bolaget. Han hade varken deltagit i den dagliga driften av företaget eller överhuvudtaget arbetat operativt. Bolaget hade under samma period haft en extern revisor som inte heller hade upptäckt vad som hänt eller på något sätt signalerat att oegentligheter skulle förekomma i bolaget.

Förvaltningsrätten ansåg dock att styrelseledamoten hade agerat grovt oaktsamt genom att inte göra egna kontroller av bolaget och försäkra sig om att skatter och avgifter betalades i rätt tid. Med hänsyn till omständigheterna och styrelseledamotens begränsade möjligheter att bestämma över bolaget sattes dock företrädaransvaret ned till halva beloppet, motsvarande närmare 850 000 kronor.

Borde ha varit mer aktiv
Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm som senare gick på samma linje som förvaltningsrätten och avslog styrelseledamotens överklagande.

Styrelseledamoten hade enligt kammarrätten inte förvissat sig om att bolagets interna löpande kontroll var tillfredställande utformad och kunde ha upptäckt oegentligheterna i bolaget om han bara hade varit mer aktiv och till exempel krävt insyn i den ekonomiska förvaltningen.

Ett kammarrättsråd var dock skiljaktigt och ville upphäva företrädaransvaret, eftersom styrelseledamoten i avsaknad av "objektivt synliga tecken" på oegentligheter inte kunde anses ha varit grovt oaktsam.

16 osanna fakturor
Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som nu går nu på samma linje som majoriteten i kammarrätten och avslår överklagandet från styrelseledamoten.

Bolaget har under cirka 18 månaders tid bokfört och betalat 16 osanna fakturor som inklusive moms totalt uppgått till 2,8 miljoner kronor. Faktureringen har byggt på avtal med två andra bolag och gett sken av att bolaget under perioden har hyrt in personal för drygt 4 000 timmar.

Ingenting tyder på att styrelseledamoten har känt till upplägget eller att han uppsåtligen skulle ha underlåtit att göra skatteavdragen och betala skatter och avgifter. Han har dock suttit i styrelsen under hela perioden.

Omfattande ansvar
Förvaltningsansvaret för styrelsen i aktiebolag är omfattande, konstaterar HFD. Styrelsen ansvarar bland annat för att organisationen är ändamålsenlig –någonting som innebär att det måste finnas rutiner och funktioner som verkar kvalitetssäkrande. Bokföring och redovisning, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden är samtidigt av grundläggande betydelse för bolaget.

Även om enskilda arbetsuppgifter kan delegeras inom styrelsen är det inte möjligt att avhända sig det yttersta ansvaret för verksamhetskontrollen.

I och med styrelseledamoten funktion som "trafikansvarig" - det handlar om ett transportföretag - har det också ålegat honom att leda bolagets transportverksamhet och se till att denna utövats i enlighet med gällande regler. Han har då varit skyldig att ta del av de avtal och fakturor som varit av betydelse för transportverksamheten och utöva tillsyn över både anställd och inhyrd personal.

Hade räckt med rutinmässig granskning
Redan en rutinmässig granskning av avtalen och fakturorna borde enligt HFD ha lett till en närmare undersökning av förhållanden i transportverksamheten.

Styrelseledamoten har här eftersatt sina åligganden på ett sätt som innebär att han har varit grovt oaktsam, slår HFD fast. Han ska därför åläggas företrädaransvar för de obetalda skatterna och avgifterna.

Det saknas skäl att bestämma betalningsskyldigheten till ett lägre belopp än det kammarrätten har kommit fram till och överklagandet avslås därför.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt