Skip to content

Grovt rättegångsfel och fel sammansättning - målet inte av "enkel beskaffenhet"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Miljöbalkens regler om miljökvalitetsnormer och EU:s ramdirektiv för vatten kan inte sägas vara ev "enkel beskaffenhet". Detta är en av orsakerna till det grova rättegångsfel hos mark- och miljö-domstolens som nu gör att målet återförvisas dit.

 

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt meddelade i maj 2016 en dom i ett mål om ansökan om bland annat villkor för vattentappning och fiskvandringslucka för en regleringsdamm i Åre kommun.

Domen överklagades till av bland annat Åre kommun som begärde att domen skulle upphävas eller undanröjas på grund av rättegångsfel.

Undantag från huvudregeln
Mark- och miljööverdomstolen undanröjer nu domen och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Överdomstolen konstaterar att mark- och miljödomstolen har avgjort målet med en lagfaren domare och ett tekniskt råd.

Enligt lagen om mark- och miljödomstolar ska domstolen i första instans, som huvudregel, bestå av en lagfaren domare, ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter - även om målet avgörs utan huvudförhandling.

Enligt den lydelse som gällde före juli 2016 fanns undantag från denna bestämmelse - bland annat om målet var "av enkel beskaffenhet".

Överdomstolen konstaterar nu att målet har inneburit överväganden kring miljöbalkens regler om miljökvalitetsnormer och EU:s ramdirektiv för vatten och därför inte kan anses ha varit av sådan beskaffenhet att undantag från huvudregeln om rättens sammansättning kunde göras.

Målet återförvisas
Mark- och miljödomstolen har dessutom beslutat att inte hålla huvudförhandling - trots att flera parter har begärt det.

Slutligen har mark- och miljödomstolen avvisat yrkanden från flera parter om syn och förhör med en sakkunnig. Sammantaget anser överdomstolen att det förekommit grovt rättegångsfel. Alltså ska målet återförvisas till underinstansen.

  • Alt-texten
    Ruben Evensen

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt