Skip to content

"Gör ett nytt försök" - Lagrådet kritiserar ny förvaltningslag på punkt efter punkt

Foto: Henrik Montgomery/TT

Lagrådet uppmanar regeringen att "göra ett nytt försök" under det fortsatta arbetet med förslag till ny Förvaltningslag - och inleder sitt yttrande med att stryka den första paragrafen helt.

 

En nyhet i lagförslaget om en ny Förvaltningslag är att medborgarna kan kräva att ett ärende avgörs snabbare genom införandet av så kallad dröjsmålstalan. 

Förslaget innebär också att översättning blir en uttrycklig rättighet och att det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part.

Dessutom ska motiveringen av myndighetsbesluten förbättras.

Kritik på punkt efter punkt
Det införs också mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 juli.

”Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt”, skriver regeringen i den Lagrådsremiss som Lagrådet nu har granskat.

Lagrådet svarar med att inledningsvis helt stryka den första paragrafen eftersom den är "onödigt och kan utgå". Lagrådet fortsätter därefter med att på punkt efter punkt peka på formuleringar i den föreslagna lagtexten som kan påverka rättssäkerheten för enskilda personer.

Oklart och svårt att tillämpa
När det gäller regleringen som ska tillgodose "ett stort behov av utrymme" att kunna meddela föreskrifter om andra typer av förvaltningsförfaranden än de grundläggande, konstaterar Lagrådet att "utformningen av bestämmelsen är oklar" och att det kan "bli svårigheter i tillämpningen".

Reglerna om att "en myndighet endast får vidta åtgärder som har stöd i lag eller annan författning" behöver enligt lagrådet "ett annat uttryck så att den avsedda innebörden säkerställs" så att även sedvanerätt om fattas.

"Ett egendomligt uttryck"
När det gäller skyddet för "väsentliga enskilda intressen mot en ensidig prioritering av det allmännas önskemål" konstaterar Lagrådet att "begränsningen till väsentliga enskilda intressen ger ett egendomligt intryck".

Lagtexten bör enligt Lagrådet "utformas på ett annat sätt".

Oklart vem som ska ta fram underlag
Även förhållandet mellan beslutsmyndighetens och andra aktörers utredningsansvar måste klargöras för att enskilda inte ska drabbas om de misslyckas med att förse myndigheten med underlag.

Lagrådet uppmanar regeringen att "göra ett nytt försök" när det gäller reglerna om att beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får ändras till den enskildes nackdel.   • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt