Skip to content

Första medicinska åldersbedömningarna genomförs just nu - ”bevisbördan ligger på den som söker”

Rättsmedicinalverkets generaldirektör Monica Rodrigo presenterade förra året de metoder som ska användas för åldersbedömningar av flyktingbarn. Foto: Marcus Ericsson/TT

Rättsmedicinalverket tog förra veckan emot de första ärendena om  åldersbedömningar i asylärenden - en omdiskuterad metod bland experter. Om den asylssökande inte vill medverka kan han eller hon komma att betraktas som vuxen. 

 

Åldersbedömningen består av magnetröntgen av en knäled och röntgenbilder av två visdomständer, rapporterar DN.

Två tandläkare och två röntgenläkare analyserar sedan bilderna. Om de bedömer att tänderna eller knäleden är ”fullmogna” ska en rättsläkare sedan upprätta ett intyg om att resultatet talar för att personen är vuxen.

Den medicinska åldersbedömningen förutsätter ett skriftligt godkännande från den asylsökande.

Om personen vägrar att genomgå medicinsk åldersbedömning löper personen stor risk att bedömas som vuxen säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson till DN.

- Bevisbördan ligger på den som söker. Det här är en metod som fungerar i de flesta andra länder.

Barnläkarföreningen har tidigare ställt sig kritisk till medicinska åldersbedömningar i asylärenden men har nu accepterat Rättsmedicinalverkets metod.

 

 

 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

27 comments

Är metoden testad och i så fall hur? Hur noga ålder går att utläsa? Påverkas resultat av ras eller kön? Finns studier som visar på att människor utvecklas lika eller mer individuellt i puberteten?

Nä, man skrev ner några idéer på papper och lottade sen fram ett vinnande alternativ.

Det är inte metoden utan metoderna.
Med över 90%.
Ras och kön påverkar. Olika tabellverk används.
Finns mängder med studier.

I Finland har man använt motsvarande metoder sedan år 2010:

Så här skriver finska Migrationsverket:
"För närvarande utförs undersökningen vanligen genom att man undersöker sökandens tand- och handlovsben med röntgen och kliniska undersökningar."

Skillnaden mot Sverige är att de svenska metoderna får anses vara än mera tillförlitliga då man använder magnetkamera av knäleden istället för konventionell röntgen. I Finland finns det dessutom en presumtion att om den minderårige vägrar att genomgå undersökningen, så betraktas hen som vuxen. I Finland skrivs utlåtandet vanligen av två rättstandläkaren, medan i Sverige kommer totalt 5 läkare/tandläkare att vara inblandade.

Resultaten från undersökningarna i Finland anges med åldersintervall: t.ex. sökandes åldern bedöms vara 17,40-19,30 år eller sökandes ålder bedöms vara 18,20-19,40 år.
Åldersintervallet räknas ut på basis av de olika deltesternas resultat.
Om resultatet t.ex. visar att sökandens ålder kan vara under 18 år så räknas det alltid sökandes fördel, t.ex. 17,60-18,90 år betraktas som minderårig, medan en vars åldersintervall är 18,30-20,40 är vuxen.
På sätt bestäms ingen exakt ålder, utan testet tar ställning på om sökanden är minderårig eller ej.

Kopierat under finska utlänningslagens 6 a §:

"Rättsmedicinsk undersökning kan genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga.

För att undersökningen ska få genomföras krävs det att den som ska undersökas har gett sitt skriftliga samtycke till undersökningen och att samtycket är baserat på vetskap och fri vilja. Dessutom krävs ett skriftligt samtycke av personens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare för personen.

Om en person vägrar genomgå undersökning är följden att han eller hon betraktas som myndig, om det inte finns en godtagbar orsak till vägran. Vägran att genomgå undersökning kan inte ensam för sig utgöra en grund för att avslå en ansökan om internationellt skydd.

Innan samtycket begärs ska sökanden eller anknytningspersonen samt sökandens eller anknytningspersonens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare ges information om åldersbestämningens betydelse, om de rättsmedicinska undersökningsmetoder som används vid åldersbestämningen, om deras eventuella inverkan på hälsan samt om följderna av undersökningen och av vägran att genomgå undersökning. Informationen ska ges sökanden eller anknytningspersonen samt sökandens eller anknytningspersonens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare på dennes modersmål eller på ett språk som det finns grundad anledning att anta att denne förstår."

Finland ? Mm ett föredöme förstår jag. Hur många tog man emot under Bosnienkriget? Fyra? Fjorton sammantaget?

Tack för redogörelsen. Ja, metoden påminner starkt om rasbiologi. Det är där vi hamnat alltså. Långt tillbaka istället för ett steg framåt?

Man får känslan av att ni är maktens lydiga lakejer utan att själv förstå det.

Det sker ett öppet söndertrasade av de mänskliga rättigheterna. Det inbegriper dina egna.

Exakt vad påminner om rasbiologi? Ett viktigt fynd är ju just att de etniska skillnaderna är antingen icke-existerande eller mycket små.

Och vad jag vet är det inte en mänsklig rättighet att behandlas som ett barn om man är vuxen. Men nu är jag ju inte jurist.

Pip pratar trams och gillar att varna för vargen. Att Sverige skulle ägna sig åt att trasa sönder mänskliga rättigheter är rena fantasierna. Dessutom tyder hens användande av begreppet på att hen inte förstått detsamma. Mänskliga rättigheter såsom de kommer till uttryck i Europakonventionens bestämmelser är många gånger möjliga att åsidosätta om det sker för ett berättigat syfte. Konventionen nämner själv vilka dessa syften är. Pip får gärna förklara mer ingående exakt vilka mänskliga rättigheter hen menar Sverige ägnar sig åt att söndertrasa och hur detta sker.

Metoden är säkert tusen gånger mer träffsäker än att fråga en kriminell om vilken ålder hen vill bli betraktad som.

Ja och snart kommer snarlika metoder inom andra områden. Vissa bestämmer - inte så noga med hur.

Självklart vill jag veta att metoden är testad på svenskar först.

Vad spelar den annars för roll? Då kan vi ju lik gärna kasta tärning. Vi bryr oss ju inte över resultatet. Det ska bara se så ut.

"Vissa bestämmer - inte så noga med hur.", och "...snart kommer snarlika metoder inom andra områden."

Berätta mer gärna, såsom vad du egentligen menar och var vi hittar stöd för dina påståenden förutom i ditt eget tyckande.

Hur som helst, med tanke på att straffmyndighetsåldern till viss del bygger på att föräldrar har ansvar för sina barn etc, så känns det ändå rimligt att den som åberopar att den är straffomyndig faktiskt också lämnar stöd för att det är så, och vad som krävs här är bara att medverka till undersökningen. Den som inte medverkat kan i så fall bedömas som vuxen.

Ett antal vanliga missförstånd florerar i kommentarsfältet:

- Syftet är inte att fastställa en exakt ålder, utan att göra sannolikt (>90%) att den undersökte nått 18 års ålder. Det stämmer förstås att det finns stor individuell variation, men mogna visdomstandrötter på röntgen indikerar 18+ med >90% sannolikhet i snart sagt samtliga genomförda studier (undantag finns), oftast 95% eller mer.

- Som alltid när visdomständer diskuteras säger någon att de inte fick visdomständer förrän i 25-årsåldern, och någon att de minsann fick sina i 16-årsåldern. Några säger att de inte har några visdomständer alls. Må så vara, men det är inte huruvida man har synliga visdomständer som spelar roll, utan hur rötterna ser ut på röntgen. Synliga visdomständer betyder bara att de har brutit igenom tandköttet, och det är INTE ett tecken på vuxen ålder. Det finns ett fåtal procent individer som helt saknar visdomständer (även under tandköttet alltså), och dessa kan förstås inte åldersbedömas med denna metod.

Tack för ett försök till förklaring men det öppnar upp för nya frågor.

Vi ska utröna om en personär över eller under 18 år. Bra så. Jag är med på detta.

Straffmyndig blir man dock vid 15 års ålder. Så redan här uppstår ett problem med metoden.

Sen undrar då jag, när sägs dess rötter först visa sig? Vid 16? Vid 13? Vid 18?

Jag uppskattar verkligen att du ger oss mer insikt i metoden. Här bör ju transparent agerande råda.

Vilka invändningar har riktats mot metoden och av vem?

Irriterande, skrev ett långt svar som verkar ha försvunnit. Nåväl, jag försöker igen, något kortare. Tack för ditt intresse! Ska svara punktvis:

"Straffmyndig blir man dock vid 15 års ålder. Så redan här uppstår ett problem med metoden."

Detta gäller asylärenden, och då är det bara 18-årsgränsen som är av intresse. Men med den mest moderna metoden, som förespråkas av internationella riktlinjer, görs trippeldiagnostik med röntgen handled, tänder och CT nyckelben. Sedan bedöms "lägsta sannolika ålder". Den undersöktes ålder bedöms sedan vara (lägst) den högsta av dessa åldrar. På så sätt spelar det ingen roll om man undersöker 15, 18 eller 21. Det är lägsta sannolika ålder som gäller.

"Sen undrar då jag, när sägs dess rötter först visa sig? Vid 16? Vid 13? Vid 18?"

För visdomständerna gäller att rötterna börjar synas på röntgen vid det 4:e av 8 utvecklingsstadier. Detta är vanligtvis runt 15 års ålder om jag är rätt informerad.

"Vilka invändningar har riktats mot metoden och av vem?"

Huvudsakligen består kritikerna av barnläkare som är engagerade i asylfrågor, samt diverse icke-medicinare. Här förtjänar att nämnas att medicinsk åldersbedömning inte i första hand är en fråga för barnläkare utan för rättsmedicinare och rättsodontologer. Det finns mig veterligen inte en enda person ur dessa yrkeskategorier som kritiserat metoderna.

Kritiken är olika varianter på temat "stor individuell variation" och "man kan inte fastslå exakt ålder". Den kritiken kan även du bemöta nu...

Din åsikt "Dr" respekteras men faktum är att kritikerna inte består av "barnläkare engagerade i asylfrågor eller diverse icke-medicinare".

Avseende "rättsmedicinare finns inte en enda person ur dessa yrkeskategorier som du "Dr" veterligen kritiserat metoderna", beror naturligtvis på att du "Dr", inte finns i de kretsarna.

Avseende "visdomständerna gäller att rötterna börjar synas på röntgen vanligtvis runt 15 års ålder om du "Dr " är rätt informerad", har klart svar; Nej det gör de inte.
Mvh.

Hänvisa gärna till saklig kritik mot medicinsk åldersbedömning, så ska jag bemöta den efter bästa förmåga.

Angående när visdomstandrötterna börjar synas på röntgen kan du enkelt googla fram svaret. 14-16 år, lite olika i olika studier, främst beroende på studiernas olika ålderssammansättning.

Trevligt är att du "Dr" nu informerar med-debattörer att du googlat fram svaren, tillika har det sannolikt inte varit någon som tvekat om det, ty pseudonymtitel avslöjas direkt av i Dagens Juridik debattfält Dr, jurister och domare.

Din begäran saklig kritik mot av dig "Dr" via Google framtaget avseende medicinsk åldersbedömning kan och ska du naturligtvis eklatera med din åsikt, ty sakfråga i Dagens Juridik artikel kräver medicinska och juridisk kunskaper.
Mvh.

Tack för ditt inspel. Jag är osäker på om jag kan övertyga dig om mina kunskaper, men erinrar om att vetenskapliga publikationer nås även via Google.

Bry dig inte om sådant där trams. Jag har själv blivit bemött på samma sätt när jag gett folk här rådet att googla vissa sökord för att få fram relevanta artiklar om olika juridiska frågor. Det tas genast till intäkt för att man inte vet vad man pratar om. Vad det ena skulle ha med det andra att göra har jag aldrig begripit och informationen som sådan är, om man vet att värdera källorna, lika vederhäftig om den söks fram på nätet som i biblioteket. Det mesta materialet ligger ju också där numera.

Bra att du belyser de här, allt som oftast mer eller mindre medvetet felaktigt uppfattade, frågorna.

Tack!

Ju mer jag sätter mig in i detta, desto mer fascinerande blir det. Jag vill hävda att sättet på vilket aktivisterna förvrängt hela debatten (och påverkat myndigheter, domstolar mm) är en Quickskandal i vardande.