Skip to content

Filmad mimik vid polisförhör ska öka rättssäkerheten - startskott för nya lagen

Från den 1 april ska polisen spela in och filma förhör i betydligt större omfattning än vad som görs idag. "Mimik och gester" kan ge ett bättre underlag, anser regeringen. Det införs också en ovillkorlig rätt för misstänkta att få en pappers-kopia av förundersökningen.

 

Riksdagen har nu klubbat regeringens förslag om att polisförhör ska spelas in och filmas oftare än vad man gör idag för att få en bättre dokumentation i brottsutredningar.

Regeringen har pekat bland annat på att det blir lättare att kontrollera exakt vad någon har sagt och att "mimik och gester" kan ge ytterligare underlag.

Utredningar av allvarliga brott
Det kommer dock inte att vara obligatoriskt med sådana inspelningar. Förhör bör endast spelas in i de fall då det är "särskilt motiverat" - till exempel vid utredningar av allvarligare brott.

Sådana utredningar är ofta till sin karaktär omfattande och tidskrävande, skriver Justitieutskottet i sitt betänkande till riksdagen. Att förhör blir noggrant dokumenterade kan därför många gånger "förväntas förbättra förundersökningens kvalitet". 

De ny lagreglerna behandlar också sekretess för bilduppgifter.

Mer ingripande att filma
Remissinstanserna har bland annat påtalat att det är mer ingripande att filma ett förhör än att bara spela in ljudet och man har också ansett att det eventuellt bör krävas samtycke för bildupptagning.

Ovillkorlig rätt till FU-protokoll
Det kommer också att bli tydligare när och på vilket sätt en misstänkt ska kunna få ta del av utredningsmaterial. Det framgår till exempel att den misstänkte och dennes försvarare har "en ovillkorlig rätt" till en papperskopia av förundersökningsprotokollet. 

Tidpunkt för insyn
Tidpunkten för när man ska låta den misstänkte få rätt till insyn kommer att ligga kvar vid tidpunkten för underrättelse om skälig misstanke, i enlighet med de gamla reglerna.

De nya reglerna handlar även om hur man ska skydda särskilt känsliga uppgifter i förundersökningar. Det införs en möjlighet att ställa upp förbehåll som begränsar den misstänktes möjlighet att sprida hemliga uppgifter när han eller hon får ta del av utredningsmaterial.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 april.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt