Skip to content

Domstol pekar på flera brister i lagförslag om arbetskraftsinvandring - "svårt styrka brott"

Foto: Tomas Oneborg/TT

I ett försök att komma till rätta med utvisning av arbetskraftsinvandrare har regeringen hotat med fängelse för oseriösa arbetsivare. Kammarrätten i Stockholm, dit Migrationsöverdomstolen hör, pekar dock på en rad brister i förslaget.

 

Förslaget om att skydda arbetskraftsinvandrare lämnades av en utredning i december förra året efter att man uppmärksammat en rad fall där människor tvingades lämna landet på grund av mindre försummelser från arbetsgivaren eller där arbetsgivaren utnyttjat arbetstagarna.

Rättelse på eget initiativ
Enligt lagförslaget ska bland annat införas en möjlighet att låta bli att återkalla ett arbetstillstånd när en arbetsgivare på eget initiativ har rättat till bristerna.

Men Kammarrätten i Stockholm undrar i sitt remissvar om detta även omfattar rättelser som gjorts på initiativ av en annan myndighet än Migrationsverket eller av en facklig organisation - eller av arbetstagaren själv.

Kammarrätten ifrågasätter också om den obligatoriska regeln om återkallelse av ett arbetstillstånd "kan åsidosättas av en fakultativ regel med innebörden att tillståndet ändå inte bör återkallas under vissa förutsättningar".

Straff för uppsåtliga gärningar
Enligt förslaget ska arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kunna dömas till fängelse i högst ett år eller till böter. 

Straffbestämmelsen gäller endast uppsåtliga gärningar för att inte arbetsgivare ska bli avskräckta från att anställa tredjelandsmedborgare.

Kammarrätten har dock svårt att se hur uppsåtliga brott ska gå att styrka. Man tror inte att det kommer att leda till särskilt många åtal.

"Lagkonkurrensfrågor aktualiseras"
En ytterligare problem är enligt kammarrätten "de lagkonkurrensfrågor som kommer att aktualiseras".

Enligt utredningen ska beslutet om avslag på arbetstillstånd eller återkallelse av tillstånd dessutom ha vunnit laga kraft för att konstituera ett brott. Detta förhållande bör enligt kammarrätten uttryckligen framgå av lagtexten.

Ingen klagorätt för arbetsgivare
Utredningen anser också att arbetsgivare ska omfattas av rätten att klaga på beslut där en utlänning fått avslag på en ansökan om arbetstillstånd på grund av skenanställning, men kammarrätten anser att en sådan klagorätt inte bör finnas.

Kammarrätten skriver:

"Om avsikten är att arbetsgivare ska kunna överklaga denna typ av avslagsbeslut måste i det fortsatta lagstiftningsärendet göras en grundlig analys av de processekonomiska konsekvenserna för såväl arbetsgivarnas eventuella klagorätt i detta fall som konsekvenserna av ett sådant betraktelsesätt för andra likartade fall inom migrationsrätten."

Migrationsverket ska dessutom få så kallad direktåtkomst till vissa uppgifter hos bland annat Skatteverket, vilket kammarätten tillstyrker.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt