Skip to content

Det som gynnar företaget gynnar landsbygden - får bygglov trots strandskydd

Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB/TT

En kommersiell byggnad vid stranden skulle "avsevärt skulle gynna verksamheten" för en näringsidkare - vilket i förlängningen skulle gynna även utvecklingen av landsbygden. Det konsta-terar Mark- och miljööverdomstolen som därför beviljar strandskyddsdispens.

 

Överdomstolen river därför upp länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens avgöranden och beviljar strandskyddsdispens.

Företagaren beviljades strandskyddsdispens av Samhällsbyggarnämnden i Jokkmokks kommun för att kunna uppföra vissa byggnader och bedriva kajak- och kanotuthyrningsverksamhet på en ö.

Beslutet motiverades med att det skulle gynna landsbygdsutvecklingen.

Länsstyrelsen upphävde beslutet
Länsstyrelsen i Norrbotten genomförde dock en överprövning av kommunens beslut och upphävde det.

Nämndens beslut hade dessutom överklagats av Naturskyddsföreningen men eftersom beslutet upphävdes redan i och med överprövningen avslogs överklagandet.

Företagaren överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i Umeå - som dock avslog överklagandet. Domstolen pekade på att dispensen skulle innebära att ön "på ett oproportionellt sätt framstår som ianspråktagen och inte allemansrättsligt tillgänglig".

Företagaren överklagade Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen som nu framhåller att den plats som ansökan avser ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge - ett så kallat LIS-område.

Gynnar landsbyggden
Överdomstolen ställer sig frågan om det strandnära läget verkligen kan antas bidra till utvecklingen av landsbygden - och om det därmed finns särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens.

Överdomstolen slår fast att den tänkta byggnaden är avsedd för förvaring av utrustning och servering av måltider. Överdomstolen understryker att det saknas skäl att ifrågasätta att ett strandnära läge för byggnaden "avsevärt skulle gynna verksamheten" och att detta i förlängningen innebär att även utvecklingen av landsbygden gynnas.

Överdomstolen river därför upp länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens avgöranden och beviljar strandskyddsdispens.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Eftersom här saknas en redogörelse för vad nämnda "utveckling" åsyftar får därmed domen uppfattas som bristfällig. När en del av denna "utveckling" torde innebära en successivt ökad försäljning kan det inte uteslutas att orten medverkar till att på sikt utveckla en ny stad. Försäljningar i butiker förutsätter normalt återkommande leveranser och vilket transportmedel används oftast då? Vilken fortsatt renhållning garanterar vidare köparna i området? Bör inte därmed domen uppfattas ha styrts av ekonomiska intressen och därvid utifrån sådana prioriteringar som sker framför det författningsenliga miljöskyddet? Svenskt strandskydd uttryckt i praktiken får av många uppfattas här som en lämplig rubrik.

Landsbygdsutveckling innebär ju även att få te x öka lönsamheten på landsbygden med ökad försäljning och därmed mera snurr på verksamheter. Markägare måste få utnyttja sina egendomar så att landsbygden kan leva. Strandskydett lägger en död mans hand öbver landsbygden tyvärr

Vaddå "snurr på verksamheter" - har du inga kunskaper om hur klimatutvecklingen ser ut? Eller visste du att det finns perspektiv utöver ekonomiska vinstintressen?

Länsstyrelsen har tagits över av aktivister som följer en ideologisk övertygelse snarare än lagar och riktlinjer. Målet är att obstruera all landsbyggdsutveckling - skogsbruk, jordbruk osv. - eftersom "naturen" ska bevaras orörd så att stadsbor kan använda den som rekreationsmark.

Häller med Länstyrelsen idag verkar bestå av rättshaverister lång på vänstra flumskalan....