Skip to content

Behöver inte reklamera inom skälig tid - om säljaren brutit mot tro och heder

Foto: Hasse Holmberg/TT

Om det är så att säljaren av en fastighet har handlat uppsåtligen, i strid mot tro och heder eller av grov vårdslöshet har köparen rätt att reklamera fel i köpet - även reklamation inte har skett inom "skälig tid". Det slår hovrätten fast och river därmed upp en dom från tingsrätten.

 

En man köpte under hösten 2009 ett antal skogsfastigheter av en stiftelse. På fastigheterna finns ett sammanhållet skogsområde med en areal på cirka 2 240 hektar varav 1 430 hektar är produktiv skogsmark.

Vid köptillfället fanns det ett naturreservat i samma område – någonting som gjorde att det rådde avverkningsförbud. Mannen blev dock varse förbudet först när han lämnade in avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen och fick besked om att en avverkning var helt utesluten med hänvisning till att det fanns konkreta planer på förstärkt naturskydd i området.

Stämde säljaren på 6,5 miljoner
Åtta reservatsområden har senare inrättats och mannen har också fått intrångsersättning från staten.

Enligt mannen kände säljaren till de långt gångna planerna på förstärkt naturskydd men undanhöll - uppsåtligen och i strid med tro och heder - denna information från honom.

Mannen stämde därför stiftelsen vid Göteborgs tingsrätt och krävde sammanlagt drygt 6,5 miljoner kronor i nedsättning av köpeskilling och skadestånd för avkastningsförlust.

Reklamerade efter fler år
Tingsrätten beslutade att i en så kallad mellandom pröva frågan om mannen - genom att dröja fyra och ett halvt år med att reklamera - hade förlorat rätten att åberopa felet i fastigheterna, även om stiftelsen skulle anses ha handlat uppsåtligen och i strid med tro och heder.

Tingsrätten ansåg att så var fallet.

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som river nu upp underinstansens dom och slår fast att mannen under de beskrivna förutsättningarna fortfarande kan reklamera köpet.

Tio årsgränsen inte passerad
Hovrätten slår fast att jordabalkens krav på att reklamera inom skälig tid inte gäller om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Köparens fordran på fel i fastigheten preskriberas dessutom tio år efter tillträdet.

Mannen har ostridigt dröjt fyra och ett halvt år med att reklamera. Med hänsyn till hur reklamtionsbestämmelsen i jordabalken är utformad och eftersom den yttersta gränsen på tio år inte har passerats anser hovrätten att mannen inte har förlorat rätten att åberopa påstådda fel.

Om det är så att säljaren har handlat uppsåtligen, i strid mot tro och heder eller av grov vårdslöshet kan felen alltså åberopas - någonting som alltså ännu inte är prövat.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt