Skip to content

Åklagare bröt mot lagen i tre av fyra fall - förstörde inte material från hemlig avlyssning

Foto: Bertil Ericson/TT

Försenade beslut om förstöring av material och brister när det gäller information till bland annat avlyssnade. Åklagarkammaren i Linköping får svidande kritik av Säkerhets- och integritets-skyddsnämnden för "allvarliga fel och brister" när det gäller hemliga tvångsmedel - under flera år.

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden konstaterar efters in inspektion att Åklagarkammaren i Linköping åren 2012 till 2015 har brustit rejält när det gäller sin hantering av hemliga tvångsmedel.

Materialet förstördes efter fem år
I tre fjärdedelar av de ärenden där den så kallade förstöringstidpunkten har inträtt har åklagarens beslut om förstöring fattats för sent.

Besluten har fattats mellan sex månader och fem år efter det att förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller målet har avgjorts slutligt.

Nämnden konstaterar att handläggningen har "uppvisat betydande brister".

Nämnden noterar också att Åklagarmyndighetens egna rekommendationer för att undvika oklarheter kring vem som bär ansvaret för förstöring av överskottsmaterialet inte har följts.

Enskild fick veta efter tre år
När det gäller skyldigheten att underrätta enskilda personer om tvångsmedelsåtgärder finns också  brister.

I några av de granskade ärendena hade den första prövningen av underrättelse inte skett inom en månad. I ett ärende dröjde det drygt tre år innan åklagaren tog ställning i frågan och underrättade den enskilde.

Inte dokumenterats
Nämnden noterar också att åklagarens beslut att skjuta upp underrättelser till enskilda inte har dokumenterats i fyra tvångsmedelsärenden.

Nämnden har därför inte kunnat kontrollera om åklagaren har följt de bestämmelser som finns när det gäller underrättelser till enskild.

I två ärenden har nämnden underrättats om beslut att underlåta underrättelse till enskild först fem månader efter det att besluten fattats.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Det går att komma undan detta eftersom media inte bryr sig. Inte rättsväsendet heller. Det skapar ett lågt förtroende för åklagare. Man undrar varför inte heller det bryr nån.

Är detta som kommer att leda till något straff för åklagaren? Fängelse, böter, löneavdrag?

På större allvar än så tar således inte åklagarkåren sitt användande av tvångsmedel.

Och så tycker de att vi ska anförtro dem med rätten att massövervaka hela sveriges befolkning. Heh.

En anledning att ifrågasätta kritiken är att det inte finns någon tidsfrist i 27 kap 24 § RB gällande förstörandebesluten. Så vad är egentligen "för sent"? Denna otydlighet tror jag också har bidragit till "felen".

Beslut är väl i så fall kopplat till själva tvångsmedeln och när de upphör ska material förstöras omgående så länge materialet ej ingår i en pågående FU.

Är det särskilt svårt för åklagare med lagfäst objektivitetsplikt, att fötstå att människors integritet ska skyddas mest möjligt?

Eller de förstår inte att misstänkta är människor?