Skip to content

16-åring vinner i HD - dömdes utifrån författning som kostar pengar

Foto: TT

De två 16-åriga pojkarna hade en grundlagsfäst rättighet att gratis kunna läsa sig till all information som låg till grund för den lag som de senare dömdes för brott mot - strålskyddslagen. HD tvivlar därför på att tingsrättens dom var korrekt och meddelar prövningstillstånd i hovrätten.

 

Attunda tingsrätt dömde de två 16-åriga pojkarna för brott mot strålskyddslagen till 30 dagsböter å 50 kronor - alltså 1 500 kronor vardera.

Orsaken var att pojkarna olovligen hade innehaft en så kallade laserpekare - varav en av pojkarna hade tagit med sig den till skolan.

Pojkarna oaktsamma
Pojkarna erkände omständigheterna i sak men nekade till brott och hävdade bland annat att de hade saknat uppsåt.

Tingsrätten slog dock fast att laserpekarens styrka gjorde att den var tillståndspliktig och att pojkarna hade varit oaktsamma eftersom de inte hade tagit reda på att laserpekarna krävde tillstånd.

Den ene pojken överklagade domen till Svea hovrätt som dock beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Pojken fick upp fallet i HD
Pojken överklagade beslutet till Högsta domstolen som hade en annan uppfattning är hovrätten och därför beviljade prövningstillstånd.

HD konstaterar nu att det enligt strålskyddsförordningen krävs tillstånd för att inneha ”en stark laserpekare”.

Av strålskyddsförordningen framgår också att den fullständiga definitionen av vad som är en "stark laserpekare" bygger på ”de strålningsegenskaper som uppfyller kriterierna för laserklass 3R, 3B eller 4 enligt svensk standard SS EN 60825-1, utgåva 4, 2007”.

HD konstaterar därefter att utgåvan med dessa definitioner- som alltså ligger till grund för den svenska lagstiftningen på området - går att köpa på "SEK Svensk Elstandards" hemsida för 1 091 kronor.

Legalitetsprincipen
HD vänder sig mot detta och hänvisar till den grundlagsfästa så kallade legalitetsprincipen.

HD skriver:

"Legalitetsprincipen innebär att ingen kan straffas för en gärning som inte var straffbelagd när den begicks. Principens huvudsakliga funktion kan sägas vara att göra det förutsebart om straff kan följa på ett visst handlande. En given utgångspunkt är då att den enskilde ska ha rimliga möjligheter att själv skaffa sig kännedom om vilka regler som gäller."

"En grundläggande del av legalitetsprincipen får därför anses vara att författningar ska finnas tillgängliga för var och en i läsbar form utan något krav på betalning, och att detta gäller också för en standard som det hänvisas till i en författning." 

HD skriver att det finns skäl att "betvivla riktigheten" av tingsrättens dom och att hovrätten därför ska pröva fallet.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt