Skip to content

Vittne borde inte ha förhörts under ed - hovrätten river upp dom om trafikbrott

Foto: Henrik Montgomery/TT

Efter trafikolyckan hade kvinnan godtagit ett ordningsföreläggande från polisen. När hon vittnade mot den taxichaufför som också var inblandad i olyckan borde hon därför inte ha avlagt ed. Det konstaterar hovrätten som bedömer hennes uppgifter med samma försiktighet som om hon hade varit medåtalad. Hovrätten river därför upp den fällande domen mot taxichauffören.

 

Taxichauffören åtalades vid Lunds tingsrätt för brott mot trafikförordningen.

Taxichauffören hade kört in i en rondell och lagt sig i innerfilen. Vid samma tillfälle åkte en kvinna in i rondellen och lade sig i högerfilen - trots att hon skulle lämna rondellen först vid den tredje utfarten.

Hållit sig i "sin" fil
Taxichauffören uppgav under rättegången att han hade blinkat till höger innan han hade påbörjat sitt tänkta filbyte. När han väl hade påbörjat filbytet ska hans kund ha skrikit att de höll på att krocka med kvinnans bil.

Kollisionen gick inte att undvika men taxichauffören hävdade under rättegången bestämt att han hade legat kvar i "sin" innerfil när kollisionen inträffade.

Hade godtagit ordningsföreläggande
Kvinnan, å sin sida, hävdade att hon hela tiden hade blinkat till vänster och att taxibilens nos hade varit i hennes fil vid kollisionen.

Kvinnan hade redan godtagit ett ordningsföreläggande eftersom hon hade legat i fel fil i rondellen.

När det gällde själva kollisionen ansåg tingsrätten att båda berättelserna i och för sig var trovärdiga. Det fanns varken vittnen vittnesmål eller teknisk bevisning som gav skäl till någonting annat.

Oaktsam förflyttning i sidled
Tingsrätten tog i stället fasta på bestämmelsen i trafikförordningen - om att ett fordon på allmän väg endast får flyttas i sidled om detta kan ske utan fara för andra vägtrafikanter - och att detta gäller även om det sker inom ens egen fil.

Tingsrätten konstaterade också att taxichauffören - enligt egen utsago - först hade uppmärksammats på risken med filbytet när hans passagerare hade skrikit till. Detta ledde tingsrätten till slutsatsen att taxichaufförens sidledsförflyttning hade varit oaktsam.

Taxichauffören dömdes därför till penningböter.

Borde inte ha förhörts under ed
Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som konstaterar att kvinnan felaktigt har förhörts som vittne under ed i tingsrätten.

Hovrätten skriver:

"Y (kvinnan) har meddelats ett föreläggande av ordningsbot beträffande en gärning som har omedelbart samband med den nu aktuella. I tingsrätten skulle hon därför rätteligen inte ha hörts som vittne under ed (jfr 36 kap. 1 § rättegångsbalken). På grund av hennes motstående intressen i saken ska hennes uppgifter tolkas med samma försiktighet som om hon hade varit medtilltalad i målet." 

Taxichauffören frias
Med detta som utgångspunkt anser hovrätten att åklagaren inte har bevisat att taxichaufförens sidledsförflyttning var upphovet till den farliga situationen.

Taxichauffören frias därför.

 

Ludvik Wiklander

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt