Skip to content

Tvångsvård för planerat mord på HVB-hem - trots att polisutredning lagts ner

Foto: Maja Suslin/TT

18-åringen berättade för sin psykiater att han hade för avsikt att mörda personalen på det HVB-hem där han bodde. Polisanmälan lades dock ner och socialnämnden begärde att han skulle tvångs-vårdas eftersom beteendet ansågs destruktivt. Både förvaltningsrätten och kammarrätten instämmer.

 

Det var Socialnämnden i Eskilstuna kommun som beslutade att omedelbart omhänderta en idag 18-årig man med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Nämnden vände sig därefter till Förvaltningsrätten i Linköping och begärde att mannen skulle tvångsvårdas enligt LVU.

Beväpnad med kniv
Nämnden uppgav att mannen i samband med besök inom psykiatrin hade berättat att han mådde dåligt till följd av negativa beslut från sitt boende på ett HVB-hem.

Nämndens redogörelse framgår av förvaltningsrättens dom:

"Vid ett läkarbesök berättade han för läkaren att han hade för avsikt att döda personal på hemmet för att därefter ta sitt eget liv. Han beskrev i detalj hur han skulle utföra dåden. Han berättade också att han redan tidigare befunnit sig utanför personalens rum beväpnad med kniv men att han blivit förhindrad av en annan boende på hemmet."

Läkaren bedömde uppgifterna som trovärdiga. En polisanmälan upprättades men något anhållande var enligt nämnden inte aktuellt på grund av mannens ålder.

Efter att han hade blivit omhändertogs hade han via telefon försökt få andra ungdomar på hemmet att utföra de dåd som han själv hade planerat.

Missförstånd via tolken
18-åringen, å sin sida, hävdar att et helt saknas grund för tvångsvård. Hans uppfattning redovisas i domen:

"Han har inte haft för avsikt att skada andra och har heller inte utövat påtryckningar för att förmå andra att genomföra sådana handlingar... Tolken som var med vid samtalet hos läkaren har översatt honom fel och allt beror på missförstånd mellan honom, tolken och läkaren... Den upprättade polisanmälan är nedlagd utan att han blivit hörd vilket styrker att ingen faktiskt sett att han skulle haft en kniv."

Förvaltningsrätten gick dock på socialnämndens linje och skrev i sin dom:

"Polisutredningen med anledning av den upprättade polisanmälan är enligt uppgift nedlagd. Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att socialnämndens utredning inte ger stöd för att M genom sitt agerande har varit delaktig i sådan brottslig verksamhet som avses i LVU."

"Förvaltningsrätten finner emellertid att rätten även har utrymme att beakta huruvida agerandet kan anses utgöra ett annat socialt nedbrytande beteende i den mening som avses i 3 § LVU."

Social nedbrytande beteende
Förvaltningsrätten slog därefter fast att 18-åringens agerande får anses vara ett sådant socialt nedbrytande beteende som utsätter hans hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas.

Eftersom förvaltningsrätten ansåg att frivillig vård inte var möjlig gick domstolen på nämndens linje och beslutade om tvångsvård enligt LVU.

18-åringen överklagade domen till Kammarrätten i Jönköping och pekade på att kan känner sig som en utpekad brottsling trots att polisutredningen mot honom har lagts ner.

Socialnämnden stod dock på sig: 

"Det är inte fråga om en brottsutredning utan frågan är om han ska beredas vård med stöd av LVU. Även om brottsmisstankarna har avskrivits är det socialnämndens bedömning att M:s vårdbehov inte har förändrats och nämnden vidhåller därför sin inställning."  

HFD prövar inte fallet
Kammarrätten instämde i stort i förvaltningsrättens bedömningar och gick därmed på Socialnämndens linje.

18-åringen överklagande avslogs därför.

Han vände sig slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen - som dock beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet. Kammarrättens avgörande står därför fast.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Vad tvångsvårdas han för? Ett dödshot som aldrig prövats rättsligt? Trots att personen är både straffmyndig och myndig?

I övrigt är han frisk eller ingen fristående läkare har fått uttala sig?

Tvångsvård var inte bra för vare sig Quick eller "Nora".

Det var rent av ett systematiskt maktmissbruk i båda fallen.

Det kan finnas anledning till att vara skeptisk, särskilt vid språkförbistringar.

Det är trots allt tolkens ord... han döms på.

Han vårdas för, precis som de sa, att det är ett socialt nedbrytande beteende att hota med utvidgat självmord. Det fattar du väl att det måste tas på allvar. Hur hade de låtit om de hade släppt han och han sen knivar ihjäl 5 personer samt sig själv? Då hade alla gnällt över att ingen gjorde nåt när han hota med det! Han är 18 och måste Fan lära sig konsekvenser! Gör man ett sånt här hot så får de konsekvenser!!! Punkt slut! Är för mycket dalande med tonåringar nu för tiden! Straffrabatt för 18-20åringar borde tagas bort!

Tolkförklaringen är ju såklart bara en undanflykt och de fattar du lika väl som jag. Rätten har kanske utrett Tolkens meriter, framgår inte här.

Vad gör han här? Sätt honom på första bästa flygplan hem. Inte ok. att bereda sig tillträde till Sverige för att det första man gör börja planera mord innan man ens lärt sig svenska. Om han haft verkliga skyddsskäl så hade han inte betett sig på det sättet, då hade han varit djupt tacksam mot Sverige och svenska folket som försörjer honom. Inte undra på att gangstrarna i SD går framåt. Det är sådana som honom som ger riktiga flyktingar tex. de som flytt för sina liv från Syrien dåligt rykte.

Att han kan tas med LVU när han är myndig samt tas utan rättegång än en skandal. I ett sånt här fall bör den unge mannen kunna kräva att bedömningen om hans skadebeteende ska ske av annan oberoende läkare. Det är inte helt osannolikt att tolken har missuppfattat eller hört fel, sånt har skett förr. Om inte jag minns fel att inte psykiatriker och läkare tystnadsplikt, eller är de special fall när person påstås vilja genomföra ett utvidgat självmord?

För en gångs skull en myndighet som tar sitt samhällsuppdrag på allvar. Personen är uppenbart inte vid sina sinnen, en fara för sig själv och för sin omgivning. Förhoppningsvis så växer dumheterna bort med åldern. Annars väntar ytterligar inlåsning, tvångsvård inom psykiatrin.