Skip to content

Tvångsvård för planerat mord på HVB-hem - trots att polisutredning lagts ner

Foto: Maja Suslin/TT

18-åringen berättade för sin psykiater att han hade för avsikt att mörda personalen på det HVB-hem där han bodde. Polisanmälan lades dock ner och socialnämnden begärde att han skulle tvångs-vårdas eftersom beteendet ansågs destruktivt. Både förvaltningsrätten och kammarrätten instämmer.

 

Det var Socialnämnden i Eskilstuna kommun som beslutade att omedelbart omhänderta en idag 18-årig man med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Nämnden vände sig därefter till Förvaltningsrätten i Linköping och begärde att mannen skulle tvångsvårdas enligt LVU.

Beväpnad med kniv
Nämnden uppgav att mannen i samband med besök inom psykiatrin hade berättat att han mådde dåligt till följd av negativa beslut från sitt boende på ett HVB-hem.

Nämndens redogörelse framgår av förvaltningsrättens dom:

"Vid ett läkarbesök berättade han för läkaren att han hade för avsikt att döda personal på hemmet för att därefter ta sitt eget liv. Han beskrev i detalj hur han skulle utföra dåden. Han berättade också att han redan tidigare befunnit sig utanför personalens rum beväpnad med kniv men att han blivit förhindrad av en annan boende på hemmet."

Läkaren bedömde uppgifterna som trovärdiga. En polisanmälan upprättades men något anhållande var enligt nämnden inte aktuellt på grund av mannens ålder.

Efter att han hade blivit omhändertogs hade han via telefon försökt få andra ungdomar på hemmet att utföra de dåd som han själv hade planerat.

Missförstånd via tolken
18-åringen, å sin sida, hävdar att et helt saknas grund för tvångsvård. Hans uppfattning redovisas i domen:

"Han har inte haft för avsikt att skada andra och har heller inte utövat påtryckningar för att förmå andra att genomföra sådana handlingar... Tolken som var med vid samtalet hos läkaren har översatt honom fel och allt beror på missförstånd mellan honom, tolken och läkaren... Den upprättade polisanmälan är nedlagd utan att han blivit hörd vilket styrker att ingen faktiskt sett att han skulle haft en kniv."

Förvaltningsrätten gick dock på socialnämndens linje och skrev i sin dom:

"Polisutredningen med anledning av den upprättade polisanmälan är enligt uppgift nedlagd. Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att socialnämndens utredning inte ger stöd för att M genom sitt agerande har varit delaktig i sådan brottslig verksamhet som avses i LVU."

"Förvaltningsrätten finner emellertid att rätten även har utrymme att beakta huruvida agerandet kan anses utgöra ett annat socialt nedbrytande beteende i den mening som avses i 3 § LVU."

Social nedbrytande beteende
Förvaltningsrätten slog därefter fast att 18-åringens agerande får anses vara ett sådant socialt nedbrytande beteende som utsätter hans hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas.

Eftersom förvaltningsrätten ansåg att frivillig vård inte var möjlig gick domstolen på nämndens linje och beslutade om tvångsvård enligt LVU.

18-åringen överklagade domen till Kammarrätten i Jönköping och pekade på att kan känner sig som en utpekad brottsling trots att polisutredningen mot honom har lagts ner.

Socialnämnden stod dock på sig: 

"Det är inte fråga om en brottsutredning utan frågan är om han ska beredas vård med stöd av LVU. Även om brottsmisstankarna har avskrivits är det socialnämndens bedömning att M:s vårdbehov inte har förändrats och nämnden vidhåller därför sin inställning."  

HFD prövar inte fallet
Kammarrätten instämde i stort i förvaltningsrättens bedömningar och gick därmed på Socialnämndens linje.

18-åringen överklagande avslogs därför.

Han vände sig slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen - som dock beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet. Kammarrättens avgörande står därför fast.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt