Skip to content

Tillfälliga uppehållstillstånd får inte överklagas - asylsökande förlorar i domstol

Foto: Marcus Ericsson/TT

När mannen sökte asyl beviljades han ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den så kallade "tillfälliga lagen" . Mannen begärde dock att få ett permanent uppehållstillstånd och överklagade därför till domstol. Migrations-överdomstolen slår nu fast att ett beslut enligt den "tillfälliga lagen" inte får överklagas.

 

Den 53-årige mannen ansökte i januari 2014 om uppehållstillstånd med hänvisning till att han har anknytning till sin hustru som är bosatt i Sverige. Av ansökan framgick att makarna har flera gemensamma barn - bland annat en dotter född år 2003.

Både hustrun och dottern har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige som "alternativt skyddsbehövande" under hösten 2013.

Oriktiga uppgiftervid två tillfällen
Migrationsverket avslog dock mannens ansökan eftersom han inte ansågs ha visat att hans förhållande med makan var seriöst menat, att det var oklart om hans andra äktenskap verkligen var avslutat och att han vid två tillfällen medvetet lämnat oriktiga uppgifter.

I augusti 2015 ansökte mannen om asyl i Sverige. Vid kontroll i databasen Eurodac framkom då att han tidigare samma år hade sökt asyl i Ungern. Med hänsyn till att mannens dotter bor i Sverige bedömde Migrationsverket, med hänvisning till artikel 9 i Dublinförordningen, dock att mannens asylansökan skulle prövas i Sverige.

Migrationsdomstolen återförvisade ärendet
I augusti 2016 beslutade Migrationsverket, med stöd av utlänningslagen och lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - den så kallade "tillfälliga lagen" - att bevilja mannen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som "alternativt skyddsbehövande".

Mannen överklagade beslutet och hävdade att han borde beviljas permanent uppehållstillstånd vilket ledde till att migrationsdomstolen beslutade att återförvisa målet.

Går inte att överklaga
Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens beslut och Migrationsöverdomstolen konstaterar nu att den första frågan som aktualiseras är om Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagen och den tillfälliga lagen överhuvdtaget är överklagbart.

Sammantaget kommer överdomstolen fram till att beslut om att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd inte är överklagbara eftersom det inte är fråga om ett avslag.

Borde ha avvisat överklagandet
Migrationsverkets beslut att med stöd av utlänningslagen och den tillfälliga lagen bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är därför inte överklagbart.

Migrationsverkets beslut att tillämpa den tillfälliga lagen kan inte heller anses innefatta ett sådant processuellt avgörande som måste kunna överklagas, enligt överdomstolen. Migrationsdomstolen borde därför ha avvisat mannens överklagande.

Migrationsöverdomstolen river därför upp migrationsdomstolens beslut och fastställer Migrationsverkets beslut.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

Nu är det slut med överklaganden i det oändliga för att orättmätigt kunna klänga sig kvar här trots att man saknar asylskäl. Nu är tillfälliga uppehållstillstånd regel för vuxna asylsökande. Tanken är att människor skall återvända hem när situationen förbättras i hemlandet. Sverige är alltså en tillfällig fristat. Har själv flera släktingar som flyttat hem igen eftersom det är för dyrt och kallt i Sverige och eftersom de har syskon och andra släktingar i hemlandet. Fantastiskt generöst av Sverige att ta emot så många asylsökande under så många år. Men till slut gick det inte längre: verkligheten kom ikapp våra politiker när våra system stod på randen till kollaps. Så det var en nödvändig förändring.

Konstigt - det bryter mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Myndighetsbeslut skall alltid kunna prövas inför förvaltningsdomstol, det är därför dom finns.
Men som sagt - SE vill gärna vara sin egen härskare.
De antal gånger som staten stått inför domstolen (EKMR) har det vanligen gjorts en förlikning och den är belagd med sekretess, så vi vanliga röstberättigade har inte en aning om hur man missköter sig.

Mig veterligen har Europadomstolen vid flera tillfällen sagt att frågor om rätten till uppehållstillstånd etc. inte faller under artikel 6 i Europakonventionen, så någon rätt till överklagande på den grunden finns nog inte. Se bl.a. Maaouia v. France.

Det var bara en vecka sedan som det rapporterades om att så mycket som 27% av besluten vad det gäller status kan vara felaktiga, enligt Migrationsverkets egna rapport. Rättschefen Fredrik Beijer sa då att man inte behöver pröva om några ärenden eftersom alla avslag prövas i domstol. Men i det här fallet hävdar alltså domstolen att det inte kan överklagas eftersom det inte är ett avslag. Skrämmande moment 22 dessa människor hamnar i.

Statusförklaringen kan alltid överklagas och prövas i domstol, däremot kan inte längden på ett beviljat uppehållstillstånd överprövas.

Exakt som Fredrik skriver. Och om statusen visar sig vara fel i den domstolsprövningen kan alltid Migrationsverket ompröva längden. (Tidsbegränsat 3 år istället för 13 månader för flyktingar)

Nu har jag inte läst domen, men är det inte just det som står artikeln. Domstolen prövar inte statusen. Då finns inte heller någon möjlighet till ändring av längden på det tillfälliga tillståndet. Man kan enbart få 3 år enligt den tillfälliga lagen om man får status som flykting. Den här personen fick status alternativt skyddsbehövande, då är det 13 månader som gäller enligt tillfälliga lagen. Och detta kan enligt Migrationsöverdomstolen inte överklagas eftersom beslutet inte innebär ett avslag. Jag tror inte jag missförstått detta, men hjälp gärna till och förklara...

Kan man inte se det som att man fått ett partiellt avslag, som ändå ska kunna överklagas. Alltså inte fullt bifall enligt yrkandet?

Lotta. Det är flera beslut det rör sig om. Tex att avslå ansökan om flytingstatus, att bevilja alternativ skyddsstatus, att inte bevilja resedokument (i förekommande fall där det ansökts om sådant) samt att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Allt detta kan överklagas utom uppehållstillståndet.

Så beroende på vad hen överklagat blir utgången lite olika. Antingen avvisas överklagandet vad gäller tillståndet medan statusfrågan prövas i sak. Eller så avvisas överklagandet i sin helhet om det endast är längden som överklagas (hen kanske köper att hen ej är flykting) eller så prövas hela överklagandet i sak för att personen endast överklagat status/ev resedokument som endast flyktingar kan få men inte överklagat tillståndets längd (som ju ej kan överklagas)

Domstolen kan ej pröva frågan om tillståndet längd men om personen vid en överprövning får flytingstatus finns inget som hindrar att MIV själva omprövar tillståndets längd. Det påverkas inte av överklagandeförbud.

Ofta hör man migrationsjurister tala om moment 22. Är detta uttryckssätt lite 2017 i branschen?

Nej, det skulle jag inte vilja påstå för det är väl helt fantastiskt underbart att få bli bidragsförsörjd under 13 månader som alternativt skyddsbehövande, det är ju inte alla som blir det. Man kan se det som lite betald semester och tillfälle att umgås med barnen och den ena frun. Dessutom så hade ju mannen sökt asyl i Ungern först så han ville uppenbarligen bosätta sig där i första hand. Dessutom så har han ju enligt Migrationsverket en annan fru att ta hand om i hemlandet.