Skip to content

Tillfälliga uppehållstillstånd får inte överklagas - asylsökande förlorar i domstol

Foto: Marcus Ericsson/TT

När mannen sökte asyl beviljades han ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den så kallade "tillfälliga lagen" . Mannen begärde dock att få ett permanent uppehållstillstånd och överklagade därför till domstol. Migrations-överdomstolen slår nu fast att ett beslut enligt den "tillfälliga lagen" inte får överklagas.

 

Den 53-årige mannen ansökte i januari 2014 om uppehållstillstånd med hänvisning till att han har anknytning till sin hustru som är bosatt i Sverige. Av ansökan framgick att makarna har flera gemensamma barn - bland annat en dotter född år 2003.

Både hustrun och dottern har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige som "alternativt skyddsbehövande" under hösten 2013.

Oriktiga uppgiftervid två tillfällen
Migrationsverket avslog dock mannens ansökan eftersom han inte ansågs ha visat att hans förhållande med makan var seriöst menat, att det var oklart om hans andra äktenskap verkligen var avslutat och att han vid två tillfällen medvetet lämnat oriktiga uppgifter.

I augusti 2015 ansökte mannen om asyl i Sverige. Vid kontroll i databasen Eurodac framkom då att han tidigare samma år hade sökt asyl i Ungern. Med hänsyn till att mannens dotter bor i Sverige bedömde Migrationsverket, med hänvisning till artikel 9 i Dublinförordningen, dock att mannens asylansökan skulle prövas i Sverige.

Migrationsdomstolen återförvisade ärendet
I augusti 2016 beslutade Migrationsverket, med stöd av utlänningslagen och lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - den så kallade "tillfälliga lagen" - att bevilja mannen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som "alternativt skyddsbehövande".

Mannen överklagade beslutet och hävdade att han borde beviljas permanent uppehållstillstånd vilket ledde till att migrationsdomstolen beslutade att återförvisa målet.

Går inte att överklaga
Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens beslut och Migrationsöverdomstolen konstaterar nu att den första frågan som aktualiseras är om Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagen och den tillfälliga lagen överhuvdtaget är överklagbart.

Sammantaget kommer överdomstolen fram till att beslut om att bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd inte är överklagbara eftersom det inte är fråga om ett avslag.

Borde ha avvisat överklagandet
Migrationsverkets beslut att med stöd av utlänningslagen och den tillfälliga lagen bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är därför inte överklagbart.

Migrationsverkets beslut att tillämpa den tillfälliga lagen kan inte heller anses innefatta ett sådant processuellt avgörande som måste kunna överklagas, enligt överdomstolen. Migrationsdomstolen borde därför ha avvisat mannens överklagande.

Migrationsöverdomstolen river därför upp migrationsdomstolens beslut och fastställer Migrationsverkets beslut.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt