Skip to content

Socialtjänsten stoppar offentligt biträde - "de hade en titta ovanifrån-attityd på min klient"

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Enligt socialtjänsten uppträdde pappans juridiska ombud så olämpligt vid ett möte att han inte borde förordnas som offentligt biträde. Själv säger ombudet att socialtjänstemännen hade en "förminskande titta ovanifrån-attityd" mot hans klient. Både förvaltningsrätten och kammarrätten har nu beslutat att avslå pappans ansökan om att få juristen som offentligt biträde.

 

Det var socialnämnden i Bengtsfors kommun som anmälde behov av ett offentligt biträde för en pappa i ett ärende som gällde en ansökan om familjehemsplacering av hans barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Pappans juridiska ombud - en jurist som nyligen uteslöts ur Advokatsamfundet - begärde att bli förordnad som biträde för pappan.

"Ifrågasatte vår kompetens"
Kommunen vände sig dock till Förvaltningsrätten i Göteborg och hävdade att juristen hade uppträtt olämpligt i samband med ett möte med socialtjänsten.

Socialtjänstens berättelse redovisas i förvaltningsrättens beslut:

"J (juristen) uppförde sig på ett sätt som inte är förenligt med ett ombuds syfte i möten. Han klagade på utredningens kvalitet och socialtjänstens förmåga att utreda barn och deras behov, ifrågasatte socialtjänstens kompetens och rätt att föreslå insatser för att främja barns utveckling och anklagade socialsekreteraren för att ljuga och för att ha bristande kompetens för att utföra socialtjänstens arbete." 

Socialsekreteraren ska till slut ha fått avbryta mötet till följd av ombudets uppträdande.

Juristen, å sin sida, hävdade att socialsekreterarna har bemött föräldrarna respektlöst:

"Han har anfört att föräldrarna reagerat starkt på socialtjänstens sätt att bemöta dem, att P (pappan) inte tilläts framföra sina synpunkter vilket är just en sådan förminskande titta ovanifrån-attityd som föräldrarna reagerar så starkt emot och att de inte ska behöva utsättas för sådant bemötande."

"Sverige har enligt den forskning han tagit del av halkat efter när det gäller reglerna för tvångsvård av barn och unga och han har gett synpunkter på vad som är viktigt vid handläggningen av tvångsmål."

Uteslöts nyligen ur Advokatsamfundet
Pappan stod på sig och klargjorde för förvaltningsrätten att han ville företrädas av ombudet och att socialsekreterarna uppträtt respektlöst under mötet.

Förvaltningsrätten konstaterade att juristen nyligen uteslutits ur Advokatsamfundet med anledning av att han inte hade agerat sakligt och korrekt i samband med domstolsförhandlingar. Förvaltningsrätten ansåg att det av kommunens yttrande framgår att han agerade olämpligt under mötet.

Förvaltningsrätten skrev:

"Förvaltningsrätten vill understryka att det olämpliga inte ligger det faktum att J inte hållit med om socialtjänstens bedömning och att han haft synpunkter på deras utredning, utan i det sätt på vilket han, enligt vad kommunen uppgett och han själv inte bestritt, framfört sina och sin huvudmans synpunkter." 

Kammarrätten instämmer
Förvaltningsrätten ansåg därför att ombudet var olämpligt som offentligt biträde och avslog ansökan.

Pappan överklagade till Kammarrätten i Göteborg och pekade bland annat på  att det skulle innebära stora påfrestningar att byta biträde eftersom det krävs stort förtroende mellan huvudman och biträde.

Kammarrätten anser dock inte att det finns skäl till någon annan bedömning än den förvaltningsrätten redan har gjort och avslår därför överklagandet.

 

 

  • Alt-texten
    Markus Rylander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

"Förvaltningsrätten ansåg att det av kommunens yttrande" vilket i praktiken är de partiska,subjektiva socialsekreterarnas upplevelse av att ombudet pratade klartext.

"Förvaltningsrätten vill understryka att det olämpliga inte ligger det faktum att J inte hållit med om socialtjänstens bedömning och att han haft synpunkter på deras utredning, utan i det sätt på vilket han, enligt vad kommunen uppgett och han själv inte bestritt, framfört sina och sin huvudmans synpunkter."

Vilket i praktiken innebär att ombudet instämmer i den del som enligt rätten är relevant.

Jag fattar mycket väl FR inställning men sakfrågan är om
" framfört sina och sin huvudmans synpunkter." är olämpligt på det sätt som socialsekreterarna påstår eller om juristen var i sin fulla rätt att framföra kritik å sin klients vägnar.
Därom tvistar de.

Det finns sälla skäl för att argumentera med socialtjänsten - Socialtjänsten fattar sitt beslut och förutsättningar att nå framgång i en argumentation är försvinnande liten. Där emot finns det alltid skäl att föra en skriftlig argumentation med socialtjänsten med hänvisning till lagrum och förarbeten. Finns det stöd för att utredning är bristfällig är det ett ombuds uppgift att motbevisa detta. Jämför RÅ 2005 ref. 15 och RÅ 2010 ref. 120

Samma regler gäller inom straffrätten - är åklagarens utredning bristfällig skall försvararen motbevisa detta genom objektivbevisföring och övertyga domstolen att det inte går att fälla med den utredning som lagts fram.

CITAT: - " År 2003 utkom Bo Edvardssons lärobok om kritisk utredningsmetodik som används bland annat på socionomutbildningarna. Underlaget utgörs bland annat av flera decenniers forskning om utredningar inom socialtjänsten. Och det han har sett under åren förskräcker.

– Socialtjänstens utredningar är ett stinkande träsk, och det står jag för. Tyvärr tror jag inte att Socialstyrelsen fullt ut har förstått hur illa det står till.

Sättet att göra utredningar skiljer sig inte stort över landet. Socialsekreterare har likartad utbildning och Bo Edvardsson menar att det leder till att man tänker lika – och gör likadana misstag.

Bo Edvardsson har vid många tillfällen skrivit yttranden beträffande metodiken i socialtjänstens utredningar. Ett grundläggande drag är att man gör klippcollage av uppgifter utan en styrande frågeställning och utan att kontrollera de ingående uppgifterna.

– Det är som om en revisor skulle underteckna ett bokslut utan att kolla att siffrorna stämmer. " -

Ingen normalfuntad människa har väl förtroende för svensk Socialtjänst. Åsa Regner och Stefan Löfven är informerade från olika håll om hur illa ställt det är, men de är helt passiva.
Besök gröna BRY:s hemsida (Barnsrättsskydd).

Nåde dem, som är kritiska till Socialtjänsternas undermåliga utredningar. Särskilt de som påpekar detta redan innan utredningarna nått fram till domstolarna. Socialtjänsterna har alltid rätt, eftersom de alltid är de som, enligt deras egna uppfattning, bäst kan definiera vad som är "barnens bästa". Man kan lugnt säga att LVU-lagstiftningen och tillämpningen av densamma är ett riktigt "sorgebarn".

Uteslutning ur advokatsamfundet är idag en kvalitetsstämpel då dessa personer aktivt markerar MOT korruptionen Hilda.

?????? vad menas?

Ett sunt föräldraskap och en god förebild visar hur man sätter gränser, hanterar respektlöshet (dömande och nedsättande beskrivningar om en individ, inadekvata bedömningar grundade på fördomar, förtal eller annat tankefel, mobbing om man så vill - ett lätt begrepp att förstå), och hur man går vidare och reser sig efter sådan behandling. Att föräldrarna satte gränser gentemot detta påvisar således ett sunt föräldraskap och goda förebilder.

...och avseende "titta-ovanifrån-attityd" håller jag nog inte riktigt med. Snarare "titta nedifrån-attityd". Detta då de berörda tjänstemännen verkar ha uttryckt sig respektlöst. Vilket inte är sunt enligt någon beteendevetenskap i världshistorien - mer ett tecken på behov av att utagera och projicera.