Skip to content

Patientnämnder och vårdgivare "första linjen" - nytt klagomålssystemet för vården

Foto: Mikael Fritzon/TT

Patientnämnderna ska tillsammans med vårdgivarna utgöra "första linjen" när patienter vill klaga på sjukvården. Det innebär ett helt nytt klagomålssystem där även ansvaret för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förändras.

 

Regeringen vill ha ett nytt system för hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Därför föreslår man bland annat att det i första hand ska vara vårdgivarna själva som tar emot och bemöter klagomål från patienter och deras närstående.

Förslagen bygger på Klagomålsutredningens två betänkanden och ska nu granskas av lagrådet.

Få svar snabbare
På det här sättet ska patienter snabbare få sina klagomål bemötta och man hoppas att det även ska leda till att vårdgivarna ska bli bättre på att förebygga vård­skador i ett tidigt skede.

Första instans blir patientnämnderna som får som huvuduppgift att hjälpa och stödja patienter med att få sina klagomål bemötta av vårdgivarna. 

IVO:s ansvar begränsas
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) ansvar förändras och begränsas genom att IVO endast ska utreda ärenden där patienten har fått en sjukdom eller skada som är "bestående och inte ringa", eller har lett till ett "väsentligt ökat vårdbehov" eller att patienten har avlidit.

Hot mot patientens integritet 
Klagomål från patienter som är föremål för vissa former av tvångsvård ska alltid utredas av IVO, om det inte är uppenbart att klagomålet är obefogat.

Utredningsskyldigheten omfattar även händelser i vården som "påverkat eller hotat" patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.

Enligt regeringen ska de nya reglerna gör att IVO kan prioritera "strategiskt viktiga tillsyns­insatser". 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt