Skip to content

JO vill se tydligare lagtext om medicinska åldersbedömningar - kräver stark restriktivitet

Foto: Tomas Oneborg/TT

"Jag har inget att invända mot att det införs en möjlighet att besluta om kroppsbesiktning". Det skriver JO Cecilia Renfors i sitt remissvar till regeringen. Hon vill dock se en betydligt mycket tydligare lagtext för att undvika godtycklighet.

 

I de fall där utredningen om den misstänktes ålder är otillräcklig och en medicinsk åldersutredning bedöms kunna bidra anser Justitieombudsmannen att det är befogat med kroppsbesiktning.

Men JO har samtidigt hårda krav på att lagtexten ska vara betydligt tydligare än vad regeringen har föreslagit.

Ska inte lämnas till domstolarna
Bland annat vill JO se "en vägledning" när det gäller barn som kan vara under 15 år. Hon vill att man behåller "en restriktiv hållning" till kroppsbesiktning och att lagstiftaren talar om hur fallen ska hanteras.

Hon vill inte heller att det ska lämnas till domstolarna att avgöra hur resultatet av en genomförd åldersutredning påverkar tillämpningen av andra bestämmelser, utöver påföljdsfrågorna.

Hon efterlyser också ett klargörande när det gäller i vilken utsträckning tvångsmedel kan användas på någon vars ålder är osäker.

Allvarliga brott måste kunna utredas
JO konstaterar också att det varken är "rättssäkert eller önskvärt" att allvarliga brott inte kan utredas eller en person inte kan lagföras på grund av att hans eller hennes ålder inte kan fastställas.

Hon skriver dessutom att det är "otillfredsställande att det är osäkert om en strafflindringsregel eller liknande är tillämplig eller inte".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Metoden måste gå att kontrollera. Pröva.

Kan man inte, via metoden, göra en åldersbedömning på en anonym svensk kan den väl inte vara tillförlitlig på andra etniciteter heller?

Frågan om metod är svår men viktig. Den kräver därför samverkan mellan så väl forskare, biologer som läkare och lagstiftare. Man får heller inte ge sig förrän man funnit en metod.

Antagligen måste lagar vara mycket vägledande.

Om vi ska kunna skilja på den som är 14 mot den som är 15 och därför straffmyndig krävs precision.

Särskilt åklagare bör ges vägledning. Deras situation måste vara extremt påfrestande.

Kanske måste sannolikhetsbedömningar utifrån metod ingå som term liksom gränsfall.

För gränsfall måste åklagare ändå har klara direktiv att arbeta utifrån.

Kanske ska åldersbedömningsmetod var enbart del i samlad åldersbedömning med styrkta uppgifter typ vittnesuppgifter. Gamla fotografier etc.

Egentligen är det viktigast att fråga åklagare hur de vill att bedömning säkerställs och sen försöka uppbringa detta samtidigt som individens rättigheter och integritet beaktas.

De är viktig att många olika aktörer får komma till tals under utvecklandet av metoden och att ett gemensam tillvägagångssätt vinner gehör hos majoritet.

Lag och metod kan göras tillfällig och antas fullt ut efter prövotid oxh utvärdering kanske.

Kan man kroppsbesikta en misstänkt rattfyllerist med tvång så kan man kroppsbesikta en person,med tvång,som avser belasta samhället under oöverskådlig tid.

I mina ögon är det först vid 25-30 års ålder som man börjar bli mogen nog att kallas vuxen. 18-åringar ser jag som stora barn som fått en viss frihet.
I verkligheten är det heller ingen större skillnad mellan 17- och 18-åringar. Det finns inget som säger att en 18-åring är vuxen och en 17-åring är ett barn, utom en arbiträr gräns som dragits "för att någonstans måste man dra gränsen".

Men eftersom svenskt rättsväsen lägger så stor vikt vid exakt ålder så måste den kunna fastslås. Det är inte acceptabelt att grova brottslingar slipper staff genom att ljuga om sin ålder.

Alternativt kan man använda sig av busschaufför-modellen. Den som uppenbart är ett barn frågasätts inte. Ingen begär att 6-åringar ska ta fram legitimation. Men i gränslandet där tveksamhet kan uppstå måste passageraren bevisa sin ålder eller betala vuxenpris.

Men måste inte åklagare veta hur de ska hantera en misstänkt under tiden att åldersbedömning görs.

Dvs åklgare måste ju ha direktiv även för tiden fram till resultat av åldersbedömning finns tillgängligt.

Sätter då åklagare misstänkt i häkte eller ej?

Kan den som häktas verkligen åläggas att styrka sin ålder medan de sitter häktade? Hur om de sker med restriktioner?