Skip to content

HFD: Staten skyldig ersätta landsting för rättspsykiatrisk vård av flyktingar

Migrationsverket ska betala två miljoner kronor till landstinget för ett års rättspsykiatrisk vård av en flykting som dömts för brott. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och går därmed emot Migrationsverket, förvaltningsrätten och kammarrätten.

 

Det är landstinget i Östergötland som vände sig till Migrationsverket och begärde ersättning för kostnader enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande mm.

Kravet gällde drygt två miljoner kronor för rättspsykiatrisk vård under ett år. 

Inte ordinerad av läkare
Migrationsverket avslog landstingets begäran med hänvisning till att ersättningsbar vård endast är sådan vård som har ordinerats av läkare. Vårdkostnader som tillkommit på grund av brott var enligt Migrationsverket inte ersättningsbara.

Landstinget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping och pekade på att det var läkare som hade bedömt att den dömde personer led av en allvarlig psykisk störning och att det därför fanns ett vårdbehov.

Förvaltningsrätten konstaterade att den dömde personer i och för sig genomgår rättspsykiatrisk vård efter en dom i tingsrätten men att vården inte kunde anses ha ordinerats av läkare i den mening som avses i förordningen. Förvaltningsrätten gick därför påMigrationsverkets linje.

En brottspåföljd
Landstinget överklagade till Kammarrätten i Jönköping som också slog fast att rättspsykiatrisk vård handlar om en brottspåföljd som har hade dömts ut av domstol och att den inte kan anses ordinerad av läkare i den mening som avses i förordningen.

Landstingets överklagande avslogs därför.

Landstinget överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som nu konstaterar att förordningen inte gör någon skillnad mellan olika vårdformer när det gäller landstingets rätt till ersättning. 

HFD skriver i sin dom:

"Sålunda skiljer man inte vare sig mellan somatisk och psykiatrisk vård, mellan öppen och sluten vård eller mellan frivillig vård och tvångsvård. Det enda som sägs är att vården ska vara varaktig och ha ordinerats av läkare. Högsta förvaltningsdomstolen uppfattar det valda uttrycket på så sätt att patientens hälsotillstånd och vårdbehov ska ha bedömts av läkare och att den vård som patienten genomgått ska ha rekommenderats av läkare." 

Gäller alla former av vård
HFD anser därför att det saknas anledning att behandla kostnader för rättspsykiatrisk vård annorlunda än kostnader för andra former av hälso- och sjukvård.

HFD river därför upp kammarrättens dom och ger Landstinger rätt till ersättning från Migrationsverket.

Ett justitieråd - Henrik Jermsten - är skiljaktig och vill avslå landstingets överklagande.

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt