Skip to content

Heroinlangare vinner i Högsta domstolen - bäst för honom att slippa fängelse

Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Högsta domstolen slår fast att mannen skulle sälja det heroin han hade på sig när han greps. Praxis talar starkt för ett fängelsestraff - men skyddstillsyn skulle vara en mer lämplig påföljd eftersom mannen är i behov av uppsikt. HD frångår därför huvudprincipen om fängelse för heroinlangare.

 

Mannen dömdes i Stockholms tingsrätt till två månaders fängelse för narkotikabrott och våldsamt motstånd efter att ha ertappats av polis i centrala Stockholm med 0,34 gram heroin.

Mannen hade dessutom kämpat emot när polisen försökte kroppsbesiktiga honom. På polisstationen hade polisen dock lyckats få ut tre stycken förpackningar - så kallade "Gambiabollar" - med heroin som mannen hade försökt gömma i sin mun.

Tingsrätten tog fasta på heroinets ”typiska försäljningsförpackning” och ansåg att det var bevisat att mannen hade innehaft narkotikan i överlåtelsesyfte.

Heroin i överlåtelsesyfte
Mannen hade i och för sig bedömts lämplig för samhällstjänst men tingsrätten pekade på det begränsade utrymme som finns för frivårdspåföljder när det är fråga om innehav av heroin i överlåtelsesyfte.

Enligt tingsrätten fanns det inte heller skäl att frångå huvudregeln om fängelse.

Domen överklagades till Svea hovrätt som dock gick på samma linje som tingsrätten.

Hovrätten ansåg i och för sig inte att det kunde dras några mer långtgående slutsatser av narkotikans paketering eftersom det inte var helt orimligt att en köpare av heroin skulle kunna transportera hem narkotikan på samma sätt som den som säljer heroin på gatan förvarar den.

Presidenten skiljaktig
Mannen hade dock påstått att han bara hade provat heroin vid två tillfällen och att han hade köpt narkotikan på väg hem från jobbet.

Enligt hovrätten var det uteslutet att en person under dessa förutsättningar ”skulle inhandla flera doser av en synnerligen stark drog för eget bruk”.

Två ledamöter - hovrättspresidenten Fredrik Wersäll och ett hovrättsråd - var dock skiljaktiga i påföljdsfrågan och ville döma mannen till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst i stället för fängelse.

Att det hade funnits ett överlåtelsesyfte hade redan vägts in i straffvärdesbedömningen och borde inte få någon avgörande betydelse när det gällde påföljden, konstaterade de skiljaktiga domarna som dessutom pekade på den förhållandevis begränsade mängden narkotika.

Stark presumtion för fängelse
Domen överklagades till Högsta domstolen som meddelade prövningstillstånd och nu nu lindrar påföljden till skyddstillsyn och 60 timmars samhällstjänst.

Högsta domstolen skriver i sin dom:

"När narkotika innehas i överlåtelsesyfte är presumtionen för fängelse klart starkare än vid innehav för eget bruk. Bara i sällsynta undantagsfall är då villkorlig dom, även om den förenas med samhällstjänst, en tillräckligt ingripande påföljd. Skyddstillsyn kan däremot vid låga straffvärden komma i fråga också i sådana fall, om det finns något särskilt skäl för en sådan påföljd."

Tidigare ostraffad
Mannen döms för innehav av 0,34 gram heroin i överlåtelse - någonting som alltså talar starkt för fängelse, enligt HD. Villkorlig dom kan under sådana förhållanden inte heller anses som en tillräckligt ingripande påföljd, även om den förenas med samhällstjänst.

Mannen har dock arbete, är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. Brottslighetens karaktär ger dessutom enligt HD uttryck för ett behov av stöd och uppsikt. Man kan därför anta att en skyddstillsyn kan bidra till att mannen avhåller sig från fortsatt brottslighet.

Han har också samtyckt till samhällstjänst och Kriminalvården har bedömt att han är lämplig för denna påföljd.

Även HD oenig
Detta utgör ett särskilt skäl att bestämma påföljden till skyddstillsyn. Trots den starka presumtionen för fängelse döms mannen nu därför till skyddstillsyn och 60 timmars samhällstjänst.

Ett justitieråd - Dag Mattsson - är skiljaktigt och vill fastställa det fängelsestraff på två månader som dömts ut i både tingsrätten och hovrätten.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt