Skip to content

Gode män och förvaltare saknar juridisk kompetens - regeringens hantering under lupp

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bristande juridisk kompetens är bara en av bristerna som konstaterats hos gode män och förvaltare - npgonting som allvarlig kan skada de människor de är satta att hjälpa. Nu granskar Riksrevisionen vad regeringen gör för att komma tillrätta med problemen.

 

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av "om staten skapat förutsättningar för kommunerna att utforma ett fungerande system för gode män och förvaltare". 

Brister i juridisk kompetens
Bakgrunden är de brister i bland annat juridisk och ekonomisk kompetens som visat sig hos både överförmyndare, gode män och förvaltare.

Riksrevisionen konstaterar att - trots att regeringen genomfört vissa åtgärder - finns det fortfarande "indikationer på brister i verksamheten".

Utöver bristande juridisk eller ekonomisk kompetens handlar det om att företrädare inte hinner sköta sina uppdrag därför att de har för många uppdrag samtidigt som det också visat sig vara svårt att entlediga de som är olämpliga.

Vanligt med jävssituationer
Ett annat problem som Riksrevisionen lyfter fram är den jävssituation som uppstår när en överförmyndare både rekryterar och utbildar ställföreträdare och samtidigt har ansvaret för tillsynen av att de sköter sina uppdrag.

Överförmyndarverksamheten ska bedrivas "rättssäkert och effektivt", skriver Riksrevisionen. 

Det man nu ska granska är vad regeringen gör för att få rätsida på kommunernas överförmyndare, som alltså är den kommunala myndighet som utser gode män och förvaltare och utövar tillsyn över hur de sköter sina uppdrag. 

Hjälper vuxna personer
Uppdragen handlar om att hjälpa vuxna personer som av olika anledningar inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Cirka 120 000 vuxna personer har därför en god man eller förvaltare i Sverige.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport i december 2017.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

"Uppdragen handlar om att hjälpa vuxna personer som av olika anledningar inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person."
Varför får då de ensamkommande "barnen" varsin god man?
Är det för att de egentligen är vuxna?

De får en god man enligt lag om god man för ensamkommande barn. Det uppdraget är annorlunda än en god man enligt 11:4 FB

Tycker att Riksrevisionen skall undersöka varför gode män tillåts skriva testamenten till förmån för sig själva när huvudmannen är gravt hjärnskadad och varken kan tala eller förmedla sin vilja och dessutom är i beroendeställning till den gode mannen och dem som bevittnat testamentet
inte såg henne skriva. Varför godkänner kammarkollegiet dessa falska testamenten utan att kontrollera med överförmyndaren när de ser att den gode mannen har egen adress och inte tagit med sina egna tillgångar i bouppteckningen? Och varför återtager Kammarkollegiet inte sitt beslut när de presenterats bevis på att testamentet är falskt. Enligt grundlagen skall myndigheter ändra felaktiga beslut snarast. Så säger även Förvaltningslagen.
. Det bör också undersökas varför överförmyndaren godkänner
att gode män inleder förhållanden med hjärnskadade huvudmän som ej kan tala eller försvara sig.

Lagom rättshaveristiskt.

Ja det är när statens myndigheter genom härskarteknik havererar rättsystemet, agerar rättshaveristiskt, som Berxit och Trump vinner.
Svexit är inte långt borta när tjänarna agerar härskare och laglösheten utgår från myndigheter och rättsväsendet.
Det går att lura medborgarna till en viss gräns men när bovar får hjälp av staten att genomföra brott är gränsen nådd.

Ekonomisk och juridisk kompetens är nog bra men det absolut viktigaste för en god man/förvaltare är att visa medmänsklighet.
Annars är risken stor att för mycket fokus läggs på det tekniska.

Att inte förstå lagstiftning kan bli förödande om den gode mannen tror att godmanskapet innebär att han av kommunen fått tillåtelse att inleda ett förhållande med huvudmannen som är gravt hjärnskadad och med förordnandet som grund flyttar in och tar över allt. Med passiv aggressivitet motar bort vänner och lever på sin huvudman och ger sken av att han är en snäll vän i stället för god man. Ingen kan ställa krav och han är fri att spara pengar till sig själv efterom han skriver ett testamente till förmån för sig själv och får två dumma vittnen att underteckna testamentet utan att de ser huvudmannen skriva och inte heller ser att det i handlingen framgår att hon är vid sina sinnes fulla förstånd. En person med någon form av juridisk kompetens skulle nog tänka sig för ett par gånger inna han lever på sin huvudman och skriver testamente till förmån för sig själv. Att överförmyndaren inte reagerar eller kontrollerar trots fullt förordnade måste innebära att inte ens denna har någon juridisk kompetens ej heller medmänsklighet vilket borde vara ett måste om man skall ha tillsyn över outbildade gode män. Att bara titta på den ekonomiska redovisningen är inte bara dumt det kan leda till att brottslingar styr som i ovan fall . Då huvudmannen satt fängslad i en gammal lägenhet med en brant hög trappa som det krävdes trappklättrare för att komma ner ifrån. Lägenheten var billig och den gode sparade pengar till sig själv varför huvudmannens behov av att komma ut åtsidisattes. Obefintlig kontroll från överförmyndaren gjorde detta möjligt. Huvudmannens broder försökte protestera men eftersom han blev avsatt från godmanskapet när han låg på sjukhus och den falske gode mannen såg till att manipulera till sig godmanskapet hade han ingen talan. Den sk gode mannen lekte god och
huvudmannens behov blev sekundära. Så kan det gå när varken överförmyndare eller den gode mannen har juridiska kompetens. Det värsta är att kammarkollegiet godkände det falska testamentet utan att kontrollera med överförmyndaren Det perfekta brottet när våra myndigheter inte har rätt kompetens för de arbeten de av skattebetalarna ersätts för. Juridiska kompetens bör finnas både hos hos gode män, överförmyndare och på Kammarkollegiet som handhar allmänna arvsfonden. Hur vanligt är det att kommunerna ger bort förståndshandikappade personer till gode mäns som får full nyttjanderätt.

Jag har i mitt arbete varit i kontakt med många gode män och förvaltare. Jag kan tyvärr inte dra mig till minnes att åtminstone en enda av dessa personer visade prov på lämplighet för uppdraget. De är ofta hånfulla mot sin huvudman, tar inte bemyndigandet på det stora allvar det förtjänar, och verkar sakna förståelse för att de ska sätta huvudmannens intressen i första rummet. Vid flera tillfällen har de visat sig vara oerhört svaga i förhandling med min arbetsgivare, och går med på nästan vad som helst p.g.a. bristande engagemang. Resultatet är ofta till skada för deras huvudman, och till nytta för min arbetsgivare.

Kan det bro på att överförmyndarna är avdankade politiker som ingår i en korrupt elit och som anlitar sina vänner som gode män.I Karlskrona var de tvingade att anställa en frimurare som handläggare trots att han inte hade adekvat kompetens. Han avsattes senare pga oegentligheter.

Man undrar vad det är som gör att gode män skyddas av både Tingsrätt och Kammarkollegiet. De måste ingå i en korrupt elit för att kunna genomföra stölder på stora belopp med hjälp av domstolar och kammarkollegiet utan att straffas. Inte ens åklagarna i Kalmar verkar våga sig på denna elit trots uppenbara brott och med kammarkollegiet som hälare.