Skip to content

Fyra krav men en "stämningsavgift" - HD läxar upp tingsrätt och hovrätt

Foto: DJ

Tingsrätten ansåg att inkassobolagets fyra krav mot en kvinna skulle handläggas som fyra mål - och att fyra "stämningsavgifter" skulle betalas. När inkassobolaget bara betalade en avgift avvisade tingsrätten tre av kraven. Hovrätten höll med men Högsta domstolen river upp besluten och slår fast att det räcker med en avgift.

 

Inkassobolaget ansökte i november 2014 om betalningsföreläggande mot en kvinna för fyra kreditköp som hon hade gjort - fordringar som hade överlåtits till inkassobolaget från de ursprungliga borgenärerna.

Kvinnan bestred inkassobolagets krav och ärendet överlämnades till Göteborgs tingsrätt.

Avvisade tre av fyra krav
Tingsrätten ansåg att det handlade om fyra olika käromål som skulle handläggas separat och förelade inkassobolaget att betala 600 kronor i tilläggsavgift i vart och ett av målen - alltså motsvarande fyra ansökningsavgifter - "stämningsavgifter" - i tingsrätt för förenklade tvistemål.

Bolaget betalade bara en tilläggsavgift och bolagets ansökan avvisades därför när det gällde tre av de fyra kraven –ett beslut som senare fastställdes av Hovrätten för Västra Sverige.

Högsta domstolen river nu upp hovrättens avgörande och undanröjer tingsrättens avvisningsbeslut.

En ansökan - flera käromål
HD konstaterar att det i och för sig saknas bestämmelser i betalningsföreläggandelagen om vad som ska anses utgöra ett eller flera mål men i motiven till lagen framgår att en ansökan bör få omfatta en borgenärs samtliga fordringar mot en och samma gäldenär oavsett om fordringarna stöder sig på samma grund eller inte.

En ansökan kan därför enligt HD innehålla flera käromål i rättegångsbalkens mening utan att någon närmare prövning har gjorts av sambandet mellan fordringarna.

Ordalydelsen i avgiftsförordningen – som föreskriver tilläggsavgift vid överlämnande till domstol – talar också för att det är fråga om en tilläggsavgift som är kopplad till just det mål som överlämnats.

Ingen grund för tingsrättens beslut
Det är enligt förordningen också den som har inlett målet vid Kronofogdemyndigheten som ska betala tilläggsavgift – någonting som enligt HD tyder på en koppling mellan det mål som har handlagts hos myndigheten och den tilläggsavgift som tas ut efter ett överlämnande.

Enligt HD ger avgiftsförordningen inte heller stöd för att ta ut mer än en tilläggsavgift för det mål som överlämnats i det aktuella fallet. Att tingsrätten kan komma att bedöma att det överlämnade målet ska handläggas som flera tvistemål påverkar inte frågan om tilläggsavgift, anser HD.

Det har därför saknats grund för tingsrättens avvisningsbeslut och dessa undanröjs nu av HD. Målen återförvisas samtidigt till tingsrätten för fortsatt behandling.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt