Skip to content

Dömde åklagaren får nej av HD - beslag förföljde honom "som svart katt" i sju år

Foto: DJ

Enligt åklagaren kom beslagsärendet att förfölja honom "som en svart katt" under sju år - utan att han kom till skott. Han inser själv att han borde ha gått till sin chef men levde efter devisen att "själv är bäste dräng". Han dömdes i hovrätten för tänstefel och nu har Högsta domstolen beslutat att inte pröva hans fall.

 

Åklagaren åtalades vid Göteborgs tingsrätt för tjänstefel. Bakgrunden var att han i juni 2007 hade tagit över som förundersökningsärende i en utredning vid Ekobrottsmyndigheten.

En kassaregisterapparat som hade funnits på en restaurang hade inom ramen för utredningen tagits i beslag i februari 2005 och åklagaren beslutade två månader efter att han hade tagit  över utredningen att förundersökningen skulle läggas ner men att apparaten skulle förverkas med motiveringen "manipulerat kassaregister, kan befaras komma till brottslig användning".

Ville ha tillbaka apparaten
Både restaurangägaren och Siemens, som leasat ut maskinen,  motsatte sig förverkande och gjorde anspråk på kassaregisterapparaten.

Trots detta dröjde det ända till februari 2015 - alltså tio år efter det ursprungliga beslagsbeslutet - innan åklagaren i domstol begärde att apparaten skulle förverkas. Det blev då restaurangägaren som fick rätt i domstolsprövningen men när apparaten väl lämnades ut hade den förlorat sitt värde eftersom nya regler om kassaregister infördes från och med år 2012.

Åklagaren har förklarat att han varit medveten om att han bara hade en månad på sig efter det att missnöje över förverkandebeslutet hade anmälts och att han då hade begärt ett intyg från IT-forensiker om att registret var manipulerat. Registret bedömdes verkligen vara manipulerat men intyget om detta dröjde enligt åklagaren 15 månader.

Åklagaren har förklarat sin passivitet därefter med att han - när intyget väl kom in - hade varit medveten om att den lagliga fristen hade gått ut och att ärendet helt enkelt blev liggande.

"Själv är bäste dräng"
Han har behållit behållit ärendet på sitt bord genom åren - trots att han själv bytt befattning. Hans berättelse redovisas i tingsrättens dom:

"Han satt alltså fortfarande kvar med kassaregistret och handlingarna kring detta – enligt devisen själv är bäste dräng. Han inser dock att han borde gått till chefen och sagt att han inte ville handskas med registret, men han bad inte om hjälp i situationen. Han kände sig alltså ensam med beslaget som följde efter honom som en svart katt och som då och då aktualiserades genom påminnelser från advokaten." 

Tingsrätten konstaterade att åklagaren efterhand synes ha blivit alltmera obeslutsam och passiv men ansåg inte att underlåtenheten att hantera beslagsärendet hade varit uppsåtlig utan oaktsam. Tjänstefelet kunde dock - trots åklagarens genomgående höga arbetsbelastning - inte bedömas som ringa, bland annat med hänsyn till att han trots flera påminnelser verkligen hade fördröjt handläggningen av beslagsärendet i flera år.

Åklagaren dömdes därför för tjänstfel till 30 dagsböter à 600 kronor - det vill säga totalt 18 000 kronor.

Beslaget egentligen hävt
Domen överklagades trill Hovrätten för Västra Sverige som slog fast att regleringen om beslag inte var lika tydlig år 2007 som den är idag men att det ändå måste ha stått klart för åklagaren att han hade behövt ta ställning till vad som skulle hända med apparaten en månad efter missnöjesanmälan. Lagstiftningen har också i praktiken medfört att beslaget från och med denna tidpunkt skulle anses ha hävts.

När åtgärder väl vidtogs handlade det därmed om ett beslag som hade varit hävt i över sju års tid, enligt hovrätten.

Åklagaren tycks enligt hovrätten ha utgått ifrån att egendomen fortfarande var beslagtagen även efter enmånadsfristen. Underlåtenheten hade i och för sig bottnat i en rättslig felbedömning, men gärningen kunde ändå inte anses som ringa, konstaterade hovrätten.

Tingsrättens domslut fastställdes därför av hovrätten.

Den dömde åklagaren överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte pröva fallet.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt