Skip to content

Brott mot klientsekretessen vid ombudsbyte - advokat prickas av disciplinnämnden

Foto: Anders Wiklund/TT

Det var ett brott mot klientsekretessen när advokaten lämnade ut akten till klientens nya advokat - trots att den innehöll handlingar från ett annat ärende. Det slår Advokatsamfundets disciplinnämnd fast och tilldelar advokaten en erinran. Enligt advokaten var ärendena "starkt förknippade" med varandra och det fanns ett konkludent samtycke från klienterna om att sammanlägga dem. 

 

Advokatens före detta klienter, en man och hans svägerska, har företrätts av advokaten i flera tvister - bland annat i samband med ett mål om ogiltigförklaring av skuldebrev där handlingen genom ett domstolsavgörande förklarades sakna rättslig verkan mot gäldenären.

Advokaten har inför disciplinnämnden förklarat att han ansåg sig förhindrad att fortsätta som ombud eftersom påståenden om att skuldebrevet var förfalskat innebar en risk för "främjande av orätt".

Företräddes av samma advokat
När mannens nya advokat senare hörde av sig och begärde att få en kopia av mannens akt drog detta ut på tiden och när akten väl lämnades ut innehöll den även handlingar som tillhörde svägerskans ärende - trots att den "gamla" advokaten då inte kände till att också hon företräddes av samma nya advokat.

I ett senare skede har advokaten också - trots att han varit medveten om att detta inte är tillåtet - krävt att den andra advokaten med fullmakt ska visa att han faktiskt företrädde svägerskan.

Nya advokaten "påstridig"
Den anmälde advokaten har uppgett att mannens och svägerskans ärenden har varit starkt förknippade med varandra och att de genom konkludent handlande skulle ha samtyckt till att advokatbyrån handlagt deras ärenden gemensamt.

Han har medgett att han skickat handlingar som rört svägerskan till den mannens nya advokat men uppgett att detta berott på att ex-klienternas ärenden just har varit starkt förknippade med varandra och på att den nya advokaten varit påstridig.

Borde inte krävt fullmakt
Disciplinnämnden konstaterar att det har dröjt nära två månader innan de begärda handlingarna lämnats ut till de tidigare klienternas nya ombud. Det framgår också av utredningen att den nya advokaten krävts på en fullmakt som visar att han verkligen företräder inte bara mannen utan också svägerskan.

Disciplinnämnden skriver:

"A1 (den första advokaten) borde inte ha lämnat ut handlingarna avseende K1 (en av klienterna) på sätt som gjorts, vilket varit i strid mot klientsekretessen. A1 borde inte heller, sedan A2 (den andra advokaten) uppgett att han även företräder K1, ha krävt av A2 att han skulle uppvisa en kopia på fullmakt utvisande dennes rätt att företräda henne. Vidare borde inte A1 ha dröjt nära två månader med att lämna ut begärda handlingar till A2."

Advokaten har därför enligt disciplinnämnden åsidosatt sina plikter som advokat. Han tilldelas därför en erinran.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt