Skip to content

Arvode för styrelseuppdrag får inte faktureras som konsultarvode

Foto: Maja Suslin/TT

Arvode för styrelseuppdrag i bolag ska beskattas som inkomst av tjänst - och får inte faktureras som konsultarvode från ett helägt aktiebolag. Det finns undantag men de är få. Det konstaterar Skatterättsnämnden - där dock tre ledamöter är skiljaktiga.

 

Mannen är registrerad som styrelseledamot i flera aktiebolag och hans arvoden för detta har tidigare tagits upp till beskattning i inkomstslaget "tjänst".

Mannen har för avsikt att i fortsättningen utföra nio av de nuvarande styrelseuppdragen på konsultbasis och fakturera via sitt helägda aktiebolag. Åtta av nio av de bolag som ska faktureras kan dock hänföras till företag som mannen direkt eller indirekt äger andelar i.

Tidigare avgörande från HFD
Mannen vände sig till Skatterättsnämnden och ville få svar på om arvoden som enligt avtal betalas ut till hans konsultbolag för hans uppdrag som styrelseledamot hos de nio andra bolagen ska anses utgöra inkomst av tjänst för honom.

Skatterättsnämnden konstaterar att Högsta förvaltningsdomstolen i ett tidigare avgörande behandlat frågan om att ett konsultbolag fick ersättning för arbete som utförts av bolagets ägare som VD, styrelseledamot och firmatecknare i andra företag. HFD konstaterade då att uppdragen som VD och styrelseledamot är av "speciell karaktär" och att det normalt gäller att den som utses till VD i ett aktiebolag får anses vara anställd av bolaget.

Skatterättsnämnden skrev dock:

"Emellertid kan uppdrag som styrelseledamot i särskilda fall för begränsad tid innehas av person som knutits till bolaget som ett led i ett särskilt avgränsat saneringsuppdrag (jfr RÅ 1993 ref. 55). I dessa fall kan uppdraget under vissa förutsättningar, anses hänförligt till näringsverksamhet utövat av det konsultföretag som ställt styrelseledamoten till förfogande." 

Tre skiljaktiga ledamöter
I det nu aktuella fallet konstaterar Skatterättsnämnden att inget av uppdragen i detta fall är begränsat i tid och avser "ett särskilt avgränsat saneringsuppdrag" på det sätt som var fallet i HFD:s avgörande.

Ersättning som bolaget enligt avtal får för mannens arbete som styrelseledamot ska därför betraktas som inkomst av tjänst.

Tre av nämndens ledamöter är dock skiljaktiga.

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt