Skip to content

Advokat "garanterade" 105 miljoner i falsk IT-affär - utesluts ur samfundet

Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Advokaten intygade skriftligen att hans klient skulle se till så att en företagare fick 105 miljoner kronor inom ett dygn om företagaren bara betalade 1,6 miljoner kronor i ett upplägg om en IT-affär. Någon utdelning blev det dock aldrig och Advokatsamfundets disciplinnämnd slår nu fast att advokaten har gjort "uppsåtlig orätt" i sin verksamhet och ska uteslutas ut samfundet.

 

Det var företagare som anmälde advokaten från Skåne till disciplinnämnden - enligt följande:

"Under perioden våren 2015 till hösten 2015 investerade han dels i en mobilapplikation vid namn X och dels lånade han ut pengar till K (advokatens klient). Sammanlagt har han gjort värdeöverföringar till K med i vart fall 7 923 000 kr, såväl avseende mobilapplikationen X som lån. A (advokaten) har i egenskap av ombud för K upprättat ett stort antal dokument för att möjliggöra ovan nämnda värdeöverföringar." 

Skulle få 105 miljoner
Fallet kretsar till att börja med runt två intyg som advokaten upprättade. I ett av intygen - som undertecknades av advokaten på advokatens brevpapper - stod följande:

"Härmed bekräftas att det kommer att utbetalas 40 miljoner kronor inom 24 timmar till ditt konto i Swedbank om betalning med 1 miljon kronor görs omgående till det konto som K (klienten) anvisar."

Det andra intyget:

"Härmed bekräftas att i sådant fall att F (företagaren) inbetalar 650 000 kronor på konto X, tillhörigt AB1 (ett bolag), kommer 65 000 000 kr att utbetalas idag till F:s konto tillhörigt AB2 (ett annat bolag) enligt instruktioner från vår klient."

Borgensförbindelser på åtta miljoner
Advokaten har även upprättat flera borgensförbindelser på sammanlagt åtta miljoner kronor till förmån för sin klient där det inte framgår vilken skuld som avses. Advokaten säger sig inte heller ha haft någon insikt i vilket avtal klienten och företagaren har ingått med anledning att borgensförbindelserna.

handlingarna har varit en del i ett upplägg där tanken ska ha varit att köpa mobilapplikationen för att sedan sälja den vidare till IT-jätten Google med storvinst.

Företagaren skriver att han ”insett sina begränsningar inom juridik” och att han därför har insisterat på att en advokat skulle upprätta intyg och borgensförbindelser kring de utbetalningar som han skulle göra.

"Olyckliga formuleringar"
Advokaten har medgett att det är han som har upprättat handlingarna och att ”formuleringarna har blivit olyckliga” men hävdar att han har varit i god tro om att utbetalningarna skulle infrias - även om affärsidén ”verkade lite konstig”.

Han har också bestridit att handlingarna skulle vara falska eller vilseledande.

Enligt disciplinnämnden visar utredningen att advokaten har brustit i omsorg vid upprättandet av borgensförbindelserna – någonting som inneburit ett åsidosättande av hans plikter som advokat.

När det gäller intygen har det handlat om penningöverföringar med "mycket betydande belopp och korta betalningsfrister".

Förlitade sig på klienten
Advokaten har upprättat och skickat dokumenten vidare utan att skaffa sig relevant kännedom om de bakomliggande förhållandena och har –utöver ett telefonsamtal till en för honom okänd person –förlitat sig på klientens uppgifter.

Disciplinnämnden konstaterar att intygen har varit ägnade att vilseleda företagaren som också har betalat ut de angivna beloppen utan att få någon ersättning.

Disciplinnämnden skriver:

"Genom att på det sätt som skett upprätta och skicka dokumenten till F måste A anses uppsåtligen ha gjort orätt i sin verksamhet som advokat. Inget har framkommit som kan föranleda att omständigheterna kan anses mildrande." 

Advokaten utesluts nu ur samfundet.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Bästa löpsedeln idag!. Här vill man ju veta hur det gick sen. När Advokaten nu är utesluten måste det ju vara en baggis för Företagaren att få skadestånd utdömt i domstol. För även om f d A numera inte kommer att tjäna några stora belopp på advokatverksamhet så har han ju en ansvarsförsäkring på några miljoner. Hur och var kan jag få ett motsvarande erbjudande, säkrat genom ett Intyg av en Advokat, med en¨pay-off om tusen gånger insatsen, upp till säg 3 milj. kr?

Det var en rätt förenklad analys. Det finns redan utifrån referatet flera invändningar som försäkringsbolaget kan tänkas ha. Men det har ju blivit så i detta forum att de flesta som kommenterar är okunniga.

Tack för Din insiktsfulla kommentar. Skulle inte alla vi okunniga kunna få en liten vink om i vilka fall ansvarsförsäkringen inte ersätter en ren förmögenhetsskada som en advokat har förorsakat någon i advokatverksamheten?

Känns som att advokaten varit inblandad i det brottsliga upplägget, han är inte så oskyldig som han vill ge sken av. Det finns gränser för hur naiv en advokat får vara. Advokatsamfundet har genomskådat honom.

Advokatens medverkande och upprättandet av avtalen har varit en förutsättning för att avtalen och penningöverföringarna skulle komma till stånd. Genom sin ställning som advokat har upplägget fått ett sken av seriositet.

I alla fall så föreligger det grund för att stämma advokaten eftersom den skadelidande handlingen möjliggjorts genom dennes medverkan. Han borde han insett att han främjade orätt genom sitt agerande. Upplägget klassiskt bedrägerifall som liknar pyramidspel eller Nigeriabrev.

Tja, vem tror att någon får en slags allmän amnesti från straffbara handlingar bara för att hen uppträder som ombud? Man tar sig för pannan. Det händer också att ombud döms emellanåt.

Ombudet kan ha gjort sig skyldig till åtminstone oredligt förfarande (brottsbalken 9 kap 8 §). Detta ifall den f d advokaten inte agerade för egen vinning men måste ha i vart fall insett att det förelåg en överhängande risk föra att det här s a s inte kunde stämma. Påföljden för oredligt förfarande kan bli fängelse upp till två år.

Men, det skulle även kunna vara grovt bedrägeri (brottsbalken 9 kap 3 §) eller medgärningsmannaskap till det brottet (samma balk 23 kap 4 §). Då är påföljden i båda fallen fängelse lägst sex månader och högst sex år. Detta om den f d advokaten och hens huvudman agerade medvetet mot bättre vetande, dvs att de agerat med uppsåt och hade vinning av agerandet. Vinningen för huvudmannen ser åtminstone inte ut att bli omstridd, då penningöverföringarna tydligen är ostridiga. Förmodligen fick ombudet en s k hacka också. Uppsåtet kan hänga ihop med hur läget var och vad man borde ha begripit.

Väcker en åklagare åtal, kan brottsoffret ansluta sig i det målet med sin talan om skadestånd, som i det läget grundas på skada i anledning av den brottsliga gärningen, dvs pga brott.

Vid krav på skadestånd har parterna även möjlighet att träffa en uppgörelse i godo. Det kan leda till att brottsoffret visserligen får ett lägre belopp men i gengäld en snabbare utbetalning. Förlusten får väl bli en slags betalning för en dyr lektion i livets hårda skola. Den förvärvade kunskapen kan å andra sidan ge en besparing från värre saker i framtiden. Vilket inte betyder att agreandet var ursäktligt, men vi har en verklighet att förhålla oss till. Ingripandet mot bedrägeribrott släpar tyvärr i samhället.

En brottsutredning hos polisen kan dröja, om förundersökning alls inleds (bedrägeribrott tenderar att avskrivas eller samlas på hög; civilrätt kan vara lite knepigare för en utredande polis som säkert är duktig i övrigt men som vanligen inte har en fullständig juristexamen och som dessutom sannolikt kommenderas att prioritera de ökade våldsbrotten). Men även om en utredning dröjer, så är den straffrättsliga preskriptionstiden i alla fall fem år för oredligt förfarande och tio år för grovt bedrägeri....Tidsutdräkt tenderar dock att försämra bevisläget, såsom vittnens minnesbilder osv.

Håller f ö med om att upplägget talar starkt för att det kan handla om brottslighet som man satt i system. I så fall, follow the money...till huvudgärningsmännen. Låter lite som ett läge för häktning för att skydda det akuta stadiet av utredningen....innan de pratar ihop sig eller hinner förstöra för mycket av övrig bevisning...men detta kräver ju att förundersökning inleds men vi har kanske en pigg polis och åklagare som agerar den här gången?.

Man kan säkert tänka sig att fler brott än de som Du nämner kunde ha förekommit, men vad talar för att brott överhuvudtaget har förekommit? "Brott mot god advokatsed" är ju inte brott i den meningen. Och varför tror Du att han varit ombud? Advokater har ju andra uppgifter än som ombud i rättegång.

Jag tycker det var helt rätt att utesluta advokaten; de kravs som ställs på affärsmässig integritet hos en advokat skall vara höga, och medverkar man till sådana här affärsupplägg så är det nog så att man inte skall vara advokat. Kanske inte så mycket på just det här upplägget utan snarare på vad det här säger om advokatens integritet och affärsetik.

Därav följer ju inte dock inte automatiskt att advokaten skulle ikläda sig något skadeståndsansvar mot företagaren; att han väljer att göra dumma affärer och ger sig in i nigeriabrev är faktiskt inte advokatens fel.

Någon automatik kan nog inte utläsas ur den spretiga rättspraxis som finns i Sverige vid ren förmögenhetsskada. Nästan bara revisorer förekommer som ansvarssubjekt vid extern ansvarighet. I ett rättsfall från 1996 dömdes revisorn att betala skadestånd till en bank för en balansrapport med en påtaglig glädjekalkyl. I ett annat rättsfall från 2014 friades en revisor från skadeståndsskyldighet oavsett om den skadelidande påverkats av glädjekalkylen eftersom "normala aktieägare" inte alls borde påverkas av revisorsutlåtanden. Skadan var inte typisk, som i 1996 års avgörande. Ingen automatik direkt.

Solklart fall av grovt bedrägeri där gärningsmännen saknat både vilja och förmåga att uppfylla sin del av avtalet.
Om den fd. advokaten inte är medgärningsman så har han i vart fall främjat gärningen som är ett solklart fall av grovt bedrägeri som hade kommit till stånd utan advokatens medverkan. Upplägg som utlovar en avkastning på 105.000 000 miljoner för en insats om 1.6 miljoner är så uppenbart orimliga att den fd. advokaten måste ha varit medgärningsman eller i vart fall struntat i att det handlade om ett grovt brott. Skadeståndsskyldighet föreligger därmed. Brottsoffret får stämma den fd. advokaten om det mot förmodan inte blir en brottsmålsprocess. Han har stora chanser att vinna en sådan process med bl.a. beslutet om uteslutning från Advokatsamfundet i sin hand.