Skip to content

Tingsrätten missade lagändring - bröt mot lagen vid beslut om hemlig avlyssning

Foto: Leif R Jansson/TT

Västmanlands tingsrätt uppmärksammade inte att lagen hade ändrats - och fattade beslut om hemliga tvångsmedel utan att ha ett offentligt ombud närvarande. Det är en av de saker som JK kritserar efter en inspektion vid tingsrätten.

 

Justitiekanslern Anna Skarhed riktar kritik mot Västmanlands tingsrätt för att i två ärenden om hemlig avlyssning "inte ha iakttagit att ny lagstiftning hade trätt ikraft och därför, trots att det saknats stöd för detta, hållit sammanträden i ärenden om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation utan att ett offentligt ombud närvarat".

Tidigare fanns en undantagsregel som gav tingsrätten möjlighet att, i vissa brådskande fall, hålla sammanträde och fatta beslut utan att ett offentligt ombud varit närvarande. Men undantaget upphörde att gälla för två år sedan då åklagarens möjligheter att fatta interimistiska beslut om hemliga tvångsmedel istället utökades.

Mer noggrann dokumentation
Efter sin inspektion slår JK också fast att tingsrätten behöver vara mer noggrann med dokumentationen från de muntliga sammanträdena. Det räcker enligt JK inte att skriva i protokollet att närvarande polis eller åklagare ”kompletterar uppgifterna i promemorian” eller ”utvecklar skälen för begäran”.

I några fall har det enligt JK inte ens framgått klart hur de telefonnummer som avlyssningen gällt varit knutna till den misstänkte.

Tingsrätten får också kritik för att det i ett par fall inte heller har framgått vilket beslut som tingrätten faktiskt fattat i ärendet - det vill säga om man tillåtit hemlig avlyssning eller inte.

Fråga åklagaren varför
När det gäller granskningen av brottmålen pekar JK på att tingsrätten har varit "generös" med att ge åklagaren anstånd. JK skriver att tingsrätten "bör överväga att i större utsträckning efterfråga motiverade svar från åklagaren angående orsaken till att utredningarna drar ut på tiden".

Tingsrätten får också påpekanden om att reda ut oklarheter när det gäller nedlagda förundersökningar och att bli snabbare med att skriva av mål efter nedläggningsbeslut.

Tvistemål blev liggande i 15 månader
När det gäller tvistemål är JK kritisk mot att akten i ett dispositivt tvistemål helt försvunnit och att tingsrätten inte gjort någonting med målet under en sammanlagd period om femton månader. Det enda man gjort hade varit att försöka återskapa den försvunna akten.

I fyra andra dispositivt tvistemål konstaterar JK att tingsrätten inte heller gjort något under fyra till sex månader.

Fördröjt handläggningen
När det gäller indispositiva tvistemål, det vill säga främst familjerättsliga frågor, har tingsrättens handläggning av dessa mål fungerar väl fram till muntlig förberedelse, skriver JK efter sin granskning. Men efter den tidpunkten i handläggningen går det långsammare och tingsrätten får kritik för att man "inte i tillräcklig omfattning driver målen framåt".

JK pekar framför allt på att man fördröjt frågor om umgänge, man har begärt vårdnadsutredningar i för stor omfattning och man har lagt ned för mycket tid på att få parterna att komma överens istället för att meddela ett beslut.

Parterna har dessutom fått möjlighet att yttra sig över vårdnadsutredningarna vilket de inte ska göra överhuvudtaget. Detta har gjort att huvudförhandlingarna har fördröjts ytterligare.

Saknas tidsplaner
JK konstaterar också att det i de flesta familjemål saknas tidsplaner och det förekommer generellt långa perioder av inaktivitet.

JK riktar kritik mot tingsrätten och skriver att hon vill "understryka vikten av att de indispositiva målen handläggs skyndsamt i alla delar av handläggningen".

Känsliga tjänsteanteckningar
Enligt JK har tingsrättens administrativa personal för vana att göra tjänsteanteckningar om känsliga personliga förhållanden direkt på dagboksbladen i datasystemet Vera.

JK skriver att "det inte är lämpligt att skriva omfattande tjänsteanteckningar som innehåller personuppgifter på dagboksbladen". Enligt JK, och enligt tinsrättens egna instrukioner, ska detta istället göras i "separata tjänsteanteckningar".

Tingsrätten får också bakläxa för att man inte varit tillräckligt noga med att skicka in underrättelser till Justitiekanslern om beslut i rättshjälpsfrågor.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt