Skip to content

Fastighetsägare vann mot staten - HD prövar frågan om rättegångskostnader

Foto: Jack Mikrut/TT och DJ

Enligt mark- och miljödomstolen skulle staten stå för en fastighetsägares rättegångskostnader i samband med en tvist om fastighetsbildning eftersom kommunen och länsstyrelsen hade drivit frågan för att få en rättslig principfråga prövad. Mark- och miljööverdomstolen rev dock upp domen eftersom det saknades synnerliga skäl. Högsta domstolen har nu beslutat att pröva fallet.

 

En fastighetsägare i Eksjö kommun ansökte sommaren 2012 om fastighetsreglering för att ett markområde skulle överföras från en fastighet till en annan. Syftet var att möjliggöra djurhållning.

Lantmäterimyndigheten beslutade efter samråd och vissa justeringar av områdets omfattning att föra över knappt 1,3 hektar mark mellan de båda fastigheterna - ett markområde som är beläget mellan en sjö och en väg som förvaltas av en samfällighetsförening.

Inget generellt förbud
Tillstånds- och myndighetsnämnden i Eksjö kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län överklagade förrättningen till Mark- och miljödomstolen i Växjö och begärde att ansökan skulle avslås eftersom markområdet omfattades av strandskydd.

Mark- och miljödomstolen pekade på att det inte finns något generellt förbud mot att fastighetsbilda inom strandskyddade områden och ansåg inte heller att fastighetsbildningen i det här fallet motverkade strandskyddets syfte. Domstolen avslog därför kommunens och länsstyrelsens överklaganden och gick på fastighetsägarens linje.

Domstolen ansåg också att det fanns synnerliga skäl för att fastighetsägaren skulle få sina rättegångskostnader ersatta av staten.

Domstolen skrev i sina domskäl:

"Eftersom det ska föreligga synnerliga skäl är huvudprincipen att ersättningsrätt inte automatiskt uppkommer om part vinner mot företrädare för allmänt intresse... Dessutom måste det, av någon speciell anledning, framstå som oskäligt att kostnaderna ska bäras av sakägaren."

Process av principiell art
Domstolen konstaterade att den kommunala nämnden hade överklagat för att få till en prövning av hur strandskyddet ska tillämpas när det gäller bildandet av så kallade bostadsfastigheter för mindre djurhållning där en stor del av fastigheten hamnar inom strandskyddsområde –och att länsstyrelsen hade biträtt talan och också fört fram egna synpunkter av principiell art.

Under sådana omständigheter vore det enligt domstolen fel att låta fastighetsägaren stå sina egna rättegångskostnader - även om detta enligt fastighetsbildningslagen förutsätter synnerliga skäl.

Domstolen slog därför fast att fastighetsägaren skulle få ersättning för sina rättegångskostnader med drygt 70 000 kronor.  

Inga synnerliga skäl
Den del av domen som gällde ersättning för rättegångskostnader överklagades av länsstyrelsen till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt - som kom till till en motsatt slutsats.

Överdomstolen skrev i sina domskäl:

"Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att synnerliga skäl innebär ett högt ställt krav för att frångå huvudregeln om att ersättning inte ska utgå. Det framgår inte av nämndens eller länsstyrelsens talan i mark- och miljödomstolen att det främsta syftet för någon av dessa har varit att få prövad en rättslig fråga av principiell betydelse."

Domen överklagades till Högsta domstolen som nu beslutar att meddela prövningstillstånd i målet.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt