Skip to content

Hovrätten upphäver ensam vårdnad för mamma - socialtjänsten inte objektiv

Foto: Hasse Holmberg/TT

Efter månader av infekterade konflikter lyfter hovrätten bort den ensamma vårdnaden från mamman och beslutar om gemensam vårdnad. "Flickan mår bra och får en god omvårdnad hos båda föräldrarna", konstaterar hovrätten - som underkänner socialtjänstens utredning eftersom den inte är objektiv utan syftar till att ge mamman ensam vårdnad för att "lugna ner" henne och dämpa konflikten.

 

Efter två år av infekterade konflikter och allvarliga samarbetssvårigheter har nu hovrätten bestämt att de båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sin dotter. Detta trots att de fortfarande inte kan komma överens.

Tidigare har mamman haft ensam vårdnad om flickan och nu detaljregleras överlämningar och umgänge.

"God omvårdnad hos båda föräldrarna"
Enligt hovrättens bedömning mår flicka bra och "hon får en god omvårdnad hos båda föräldrarna". Hovrätten bedömer att "parterna i framtiden kommer att kunna lägga sin konflikt åt sidan och hantera sina delade meningar så att de inte påverkar dottern". 

Fick ensam vårdnad
Efter att paret separerat väckte mamman talan vid Stockholms tingsrätt och begärde ensam vårdnad om dottern. Det var enligt tingsrätten ”"uppenbart” att avsaknaden av ett samarbete och en god kontakt mellan föräldrarna gått ut över dottern" och att hon for illa.

Domstolen ansåg därför att det var bäst att upplösa den gemensamma vårdnaden och beslutade att ge mamman ensam vårdnad.

"Allvarliga samarbetssvårigheter"
Mamman hävdade att pappan hade varit kontrollerande och aggressiv både före och efter dotterns födelse - och i samband med överlämningar för umgänge.

En utredning enligt socialtjänstlagen genomfördes och utredaren uppmanade mamman att inte överlämna tvååringen utan stöd av en tredje person eftersom överlämningarna hade varit fortsatt konfliktfyllda.

Tingsrätten konstaterade också att utredningen gav stöd för att det hade förekommit allvarliga samarbetssvårigheter och konflikter.

Pappan har å sin sida hävdat att mamman och hennes familj har försökt utesluta honom ur dotterns liv.  

Båda parter skyldiga
Domen överklagades till Svea hovrätt som anser att gemensam vårdnad normalt förutsätter ett någorlunda konfliktfritt samarbete mellan föräldrarna men detta innebär snarast att de måste kunna hantera sina delade meningar så att inte barnet drabbas.

Hovrätten slår fast att det i och för sig har förekommit konflikter i samband med överlämningen av dottern.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Hovrättens slutsats är dock att konflikterna inte enbart kan skyllas på P (pappan) utan att båda parter har haft en del i dessa. Det kan vidare konstateras att utredningen inte ger stöd för att D (dottern) på något sätt skulle påverkas negativt av umgänget med P, vilket M (mamman) antytt."

Tror inte på Socialtjänsten
Hovrätten underkänner också socialtjänstens vårdnadutredning som rekommenderar att mamman ska få ensam vårdnad.

Hovrätten skriver.

"Förhören med V1 och V2, som båda deltagit i utredningen, talar för att den inte har gjorts med den förutsättningslöshet och objektivitet som hade varit önskvärd och att förslaget framför allt har motiverats av en förhoppning om att en ensam vårdnad mer allmänt skulle lugna ner M och därmed dämpa konflikten. Ett sådant förhållningssätt ligger dock inte i linje med lagstiftarens intentioner. För att domstolen ska få ett fullgott underlag är det viktigt att utredningen på ett allsidigt och objektivt sätt belyser förhållanden av betydelse vid bedömningen."

 Ingenting tyder heller på samarbetsproblem när det gäller själva vårdnaden, anser hovrätten som nu i detalj reglerar pappans rätt till umgänge med dottern.

  • Alt-texten
    Sofia Sars

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt