Skip to content

Därför beviljas han resning efter tolv år i fängelse - huvudvittne har "backat"

Livstidsdömde Kaj Linna beviljas resning av Högsta domstolen efter tolv år i fängelse. Foto: TT

Det finns synnerliga skäl att pröva åtalet om det så kallade Kalamarksmordet på nytt. Det anser Högsta domstolen som därför beviljar den livstidsdömde Kaj Linna resning efter tolv år i fängelse. Detta är den tredje resningsansökan som Kaj Linna lämnar in.

 

De gärningar som den livstidsdömde Kaj Linna är fälld för begicks i april 2004 mot två bröder bosatta i Kalamark utanför Piteå.

Bröderna rånades på en summa kontanter och misshandlades svårt. En av bröderna utsattes bland annat för kraftiga slag mot huvudet med ett tillhygge och avled av sina skador.

Inga ögonvittnen eller teknisk bevisning
Kaj Linna dömdes ett knappt år senare av Hovrätten för Övre Norrland till livstids fängelse för mord och grovt rån.

Det fanns ingen teknisk bevisning som kunde knyta honom till brottsplatsen eller något vittne som hade sett honom där. Hovrättens dom grundade sig istället i huvudsak på uppgifter från en bekant till Kaj Linna som i förhör uppgett att han några dagar före mordet hade berättat om en ”stöt” som han planerade.

Vittnet sade sig ha förstått att bröderna var de tilltänkta offren och uppgav att han på en ”avvärjningsresa” åkt med Kaj Linna till Kalamark för att på plats få honom att avstå från brottet.

HD oenig vid tidigare ansökan
Kaj Linna har, å sin sida, konsekvent förnekat att han skulle ha haft någon brottsplan och att avvärjningsresan överhuvudtaget har ägt rum.

Han har efter den fällande domen, vid två tillfällen, försökt få till en ny domstolsprövning men fått avslag.

När HD hösten 2010 prövade frågan var det dock en oenig domstol som avslog resningsansökan med tre röster mot två.

Ytterst osannolikt
Mobiltelefonuppgifter visade att vittnet sannolikt inte hade befunnit sig i Kalamark när han påstått att ”avvärjningsresan” skulle ha företagits.

HD skriver i sitt senaste beslut:

”I beslutet från år 2006 uttalade Högsta domstolen att det var ytterst osannolikt att V (huvudvittnets) mobiltelefon befann sig i Kalamark vid de nämnda tidpunkterna. Det ansågs emellertid inte framgå av domen i brottmålet att hovrätten skulle ha utgått från att en sådan uppkoppling kunnat ske och att det därför inte kunde antas ha varit avgörande för hovrättens bedömning att Kaj Linna och V befunnit sig i Kalamark vid tidpunkterna för samtalen.”

Den mobiltelefonutredning som hade åberopats i den tidigare resningsansökan ansågs därför ”närmast sakna betydelse”.

Lämnade nya uppgifter till media
Två justitieråd ville ändå att resning skulle beviljas med hänsyn till den avgörande betydelse som tilltron till huvudvittnets uppgifter de facto hade haft för den fällande livstidsdomen.

I Kaj Linnas senaste ansökan har han bland annat hänvisat till att huvudvittnet idag lämnar andra uppgifter både om den så kallade avvärjningsresan och om planerna på en ”stöt” - bland annat till journalister som han talat med.

Vittnet påstår nu att resan inte gått till Kalamark utan till Piteå och att den skett i syfte att skaffa narkotika. Han menar dock fortfarande att Linna har pratat om en ”stöt” hos bröderna men detta kan ha skett mycket lång tid före mordet.

Det har även framkommit att vittnet har ändrat sina uppgifter om hur många gånger han har varit hemma hos bröderna och hämtat stora summor kontanter.

Speciella förhållanden
Enligt HD är dessa omständigheter egentligen varken var för sig eller tillsammans med det som har åberopas i den nu aktuella ansökan tillräckligt för resning.

HD skriver dock:

”Förhållandena är emellertid speciella. I tidigare resningsärenden har det lagts fram andra omständigheter som också har varit ägnade att inge tvivel om riktigheten av V:s  uppgifter. Med hänsyn härtill måste även ett mindre bevistillskott kunna vara tillräckligt för ett förändrat ställningstagande.”

Osäkerheten om både tilltron till och tillförlitligheten av huvudvittnets uppgifter får betydelse för bevisvärdet av hans utsaga - en utsaga som har varit avgörande för den fällande domen.

Ska stanna i fängelse
Mot denna bakgrund, och med hänsyn även till livstidsstraffet, är HD nu enig om att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva åtalet.

HD beslutar därför att hovrätten ska ta upp målet på nytt. Verkställigheten av straffet ska dock inte avbrytas utan Kaj Linna ska stanna kvar i fängelse fram till den nya prövningen.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt