Skip to content

Advokatbyrå ska betala 12 miljoner i skadestånd till klient efter dålig processföring

Foto: Jessica Gow/TT

Om advokaten hade fört sin klients talan på ett annat sätt hade klienten sannolikt vunnit rättegången. Det konstaterar hovrätten som därför dömer advokatens byrå att betala tolv miljoner kronor i skadestånd för klientens rättsförlust och rättegångskostnader.

 

Advokat hade företrätt en bostadsrättsförening i en entreprenadtvist som handlade om skadestånd för obefogad hävning av entreprenadkontraktet.

Tvisten slutade med att föreningens skadeståndstalan ogillades med hänvisning till att föreningen inte hade lyckats visa att den hade orsakats någon skada genom motpartens hävning.

Advokatbyrån stämdes
Föreningen stämde advokatbyrån vid Stockholms tingsrätt och hävdade att advokaten hade varit vårdslös i sitt uppdrag som ombud - bland annat eftersom han inte hade upplyst föreningen om möjligheten att framställa ett alternativt yrkande om att få betalt för de utläggskostnader för entreprenaden som föreningen hade haft.

Utläggen hade inte heller åberopats kvittningsvis mot motpartens genfordran.

Enligt föreningen ledde advokatens misstag lett till att föreningen gick miste om ersättning för utlägget, blev tvungen att ersätta motpartens rättegångskostnader och betala ett oskäligt högt arvode till advokatbyrån.

Förlorade i tingsrätten
Tingsrätten kom fram till att det inte var visat att advokaten, när det gällde talans utformning, hade gjort sig skyldig till någon vårdslöshet.

Tingsrätten gick därför på advokatens linje och ogillade föreningens talan.

Föreningen överklagade till Svea hovrätt som nu påpekar att utläggen enligt entreprenadkontraktet skulle avräknas från den slutliga kontraktssumman. Hovrätten anser därför att utläggen de facto var ersättningsgilla.

"Oseriöst" agerande användes
Hovrätten konstaterar nu att advokaten hade utformat föreningens talan på ett sådant sätt att föreningens rätt till betalning eller kvittning inte prövades som ett självständigt yrkande - vilket ledde till att föreningens talan ogillades.

Hovrätten noterar därefter att advokaten däremot i hovrätten hade åberopat de aktuella utläggen kvittningsvis. Hovrätten hade i och för sig i tillåtit detta men kommit fram till att kravet till följd av talans utformning i tingsrätten omfattades av den domens rättskraft och därför inte kunde prövas.

Hovrätten skrev i sina domskäl: 

"A (advokatens) påstående om att det skulle ha varit 'oseriöst' att grunda ett själständigt yrkande på Entreprenadavtal II förtjänar inte avseende med beaktande av bl.a. att han själv vid pläderingen i tingsrätten gjorde gällande just detta och senare använde samma påstående i överklagandet och i den påföljande hovrättsprocessen."

"A:s underlåtenhet att utforma BRF:s (föreningens) talan så att frågan om ersättning för utläggen inte prövades självständigt får anses ha varit vårdslöst. Om så skett hade enligt hovrättens bedömning BRF:s talan i denna del bifallits." 

12 miljoner i skadestånd
Därmed hade föreningen inte heller behövt stå för motpartens rättegångskostnader.

Hovrätten ändrar således tingsrättens dom och beslutar att advokatbyrån ska betala drygt 12 miljoner kronor i skadestånd till föreningen för rättsförlust och betalda rättegångskostnader.

  • Alt-texten
    Sara Hovi

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt