Skip to content

Advokat drev upp kursen på egna aktier - utesluts ur samfundet

Advokaten var storägare och styrelseordförande i det noterade bolaget - vars aktie handlades flitigt i hans sekreterares depå. Advokaten dömdes för grov otillbörlig marknadspåverkan till villkorlig dom och 61 500 kronor i böter. Han utesluts nu ur Advokatsamfundet.

 

Advokaten och hans sekreterare åtalades vid Stockholms tingsrätt för grov otillbörlig marknadspåverkan. Enligt åtalet hade de vid handel på Aktietorget - från augusti 2011 till juli 2012 - genom icke affärsmässiga transaktioner drivit upp marknadspriset på ett noterat bolag vid 49 tillfällen.

Advokaten var ordförande i bolaget och genom ett annat bolag dessutom den största aktieägaren. Även sekreteraren hade en stor röst- och ägarandel i bolaget.

"Hjälpte sekreteraren"
Advokaten nekade till brott och hävdade att han vare sig ensam eller tillsammans med sekreteraren - överhuvudtaget - hade genomfört den påstådda handeln. Enligt advokaten var transaktionerna i stället helt och hållet sekreterarens egen. Hans uppfattning redovisades i tingsrättens dom:

”Dock kan han vid några tillfällen ha varit X (sekreteraren) behjälplig att genomföra transaktioner. Objektivt bestrider han att transaktionerna inte varit affärsmässiga och att transaktionerna ska ha drivit upp marknadspriset på aktien, eller att de varit ägnade att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med aktien. Såvitt han förstår har X hela tiden agerat på ett existerade utbud på marknaden när X genomfört köpen.”

Även sekreteraren nekade till brott:

”Hon har inte otillbörligt påverkat marknaden eller andra villkor för handeln med aktien… Hon har inte agerat som medhjälpare utan gjort affärerna på eget initiativ. X har erkänt att hon genomfört eller – när det gäller transaktioner utförda från A (advokatens) privata Internetabonnemang – instruerat A att genomföra de transaktioner som omfattas av åtalet.”

Spårades till tre IP-adresser
Tingsrätten konstaterade att kursen på den aktuella aktien redan före de åtalade transaktionerna följde en nedåtgående trend - även om det förekom vissa kursuppgångar av och till.

Transaktionerna hade kunnat spåras till tre olika IP-adresser. Flertalet är gjorda från advokatbyrån, ett antal är gjorda från en så kallad dynamisk adress som inte går att spåra och tre är gjorda från advokatens hemadress.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

”För en aktie i ett sådant mindre börsbolag som AB (bolaget), dvs. ett bolag vars aktie har låg likviditet, hög volatilitet och ett begränsat utbud eller en begränsad efterfrågan, är en enskild transaktion ägnad att påverka marknadspriset i högre utsträckning än för handel med aktier i ett stort börsbolag på en likvid marknad med låg volatilitet.”

Tingsrätten fortsatte:

”Som framgår av det tidigare var A och X stora ägare i AB med en stor mängd aktier. En fråga i målet blir då om det mot den bakgrunden finns ett legitimt syfte med att under lång tid köpa poster om något hundratal aktier per gång, där köpen inte – vare sig var för sig eller tillsammans – i någon som helst utsträckning förändrade ägarbilden i bolaget och endast i obetydlig omfattning värdet i sig på det egna innehavet.”

Avslöjande köpmönster
Tingsrätten konstaterade därefter att samtliga transaktioner som omfattades av åtalet har varit köp till högre pris än det som närmast dessförinnan betalats för aktien. I flera fall har kursen under någon tid stannat på en högre nivå än vad som betalades före det köp som då gjordes till sekreterarens depå.

Enligt tingsrätten hade åklagaren redan genom det köpmönster som framgår av de så kallade avslutslistorna visat att köpen är ägnade att otillbörligen påverka marknadspriset.

Tingsrätten skrev också:

”Sammantaget ger förhören med A och X intryck av att A hade en mycket bättre kontroll över X aktieinnehav i depå än vad hon själv hade.”

Tingsrätten fortsatte

”Enligt tingsrätten är det klart att X i varje fall inte ensam disponerade sin depå. Affärer med aktier i den har gjorts av A och på hans uppdrag... Den som haft det mest påtagliga motivet till att hålla uppe kursen på AB:s aktie är A som hade ett mycket stort ekonomiskt intresse i aktien och ett engagemang i AB som dominerande ägare och styrelseordförande. Att X på eget initiativ utan medverkan av A skulle ha gjort de transaktioner som omfattas av åtalet håller tingsrätten för uteslutet.”

Enligt tingsrätten var det därmed bevisat att advokaten har agerat som gärningsman.

Systematiskt agerande
Eftersom förfarandet hade varit systematiskt och pågått under lång tid bedömdes brottet som grovt och advokaten dömdes till villkorlig dom och 150 dagsböter à 410 kronor.

När det gäller sekreteraren ansåg dock tingsrätten inte at utredningen är tillräcklig för att hon skulle kunna dömas som gärningsman. Tingsrätten ansåg dock att hon i vart fall upplåtit sin depå med kännedom om hur den skulle användas och väl medveten om advokatens engagemang i bolaget.

Hon dömdes därför för medhjälp till grov otillbörlig marknadspåverkan till villkorlig dom och 80 dagsböter à 310 kronor.

Tingsrätten skrev

”Otillbörlig marknadspåverkan är ett allvarligt brott som undergräver förtroendet för en väsentlig del av samhällets ekonomi. Den brottslighet som A gjort sig skyldig till har ett straffvärde som motsvarar fängelse nio månader. Medhjälpsbrottet som X gjort sig skyldig till har med den utgångspunkten ett straffvärde motsvarande fängelse sex månader. I praxis har brottslighet av föreliggande slag inte bedömts vara sådan att det föreligger en presumtion av styrka för att välja fängelse som påföljd.”

"Ingen koppling till advokatverksamheten"
Domen överklagades till Svea hovrätt som gjorde samma bedömning som tingsrätten och fastställde domen.

Advokaten anser att domen är ett justitiemord” och hävdar att det under alla omständigheter inte finns någon koppling mellan hans advokatverksamhet och aktieköpen.

Advokatsamfundets disciplinnämnd instämmer dock i den bedömning som gjorts av hovrätten och anser att aktieköpen -– som huvudsakligen har gjorts via advokatbyråns datorer –- har gjorts på instruktion från advokaten.

Att advokaten har varit styrelseordförande i bolaget innebär dessutom redan i sig att brottsligheten måste anses ha skett inom ramen för hans advokatverksamhet, enligt nämnden som även konstaterar att advokaten har företrätt bolaget inför domstol.

Brottsligheten innebär att advokaten uppsåtligen har gjort ”"uppsåtlig orätt" i advokatverksamheten” och att han har förfarit oredligt.

Även andra åsidosättanden
Omständigheterna kan enligt disciplinnämnden inte anses förmildrande och nämnden beslutar därför att advokaten ska uteslutas ur samfundet.

Disciplinnämnden har samtidigt tagit upp separata disciplinärenden mot advokaten för bland annat uteblivna revisorsintyg, sena årsredovisningar och bristfälliga redovisningsrutiner -– någonting som disciplinnämnden anser har inneburit ett allvarligt åsidosättande av advokatplikten.

Med hänsyn till uteslutningen ska någon särskild påföljd dock inte tilldelas för denna misskötsamhet, anser nämnden.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt