Skip to content

Ny grundlag ska ta bort "arvssynden" - utgivares ansvar begränsas till ett år för webben

Foto: DJ

Ta bort "arvssynden" och gör författare ansvariga för sina texter - även i e-böcker. Det är två av den rad förslag till grundlagsändringar som redovisas i Mediegrundlagskommitténs betänkande. Här är utredningens förslag i korthet.

 

Som Dagens Juridik berättade i fredags lämnade Mediegrundlagskommittén förra veckan över betänkandet "Ändrade mediegrundlagar" till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att se över tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Kommiténs ordföranden - justitierådet Anders Eka - framhöl i sin prestentation att de nuvarande grundprinciperna ska ligga fast och att man därmed fortsätter att utgå från den teknik som används och inte från hur innehållet ser ut.

Grundlagsskyddet ska alltså inte heller fortsättningsvis vara beroende av innehållet.

Utgivare ansvarar ett år bakåt
Skyddet ska enligt förslaget inte heller bara omfatta svenska medborgare utan ”var och en” - det vill säga även utländska medborgare under vissa förutsättningar. 

Den så kallade "databasregeln" som rör webben föreslås ändras på så sätt att utgivarens ansvar inte längre ska gälla för material som har funnits på till exempel en dagstidnings webbplats mer än ett år, det som också har kallats för ”arvssynden”. 

Författare ansvarar för sina e-böcker
Ett annat förslag innebär att grundlagsskyddet enligt YGL kan bestå även om den som driver en webbplats inte tydligt "har skiljt" redaktionellt material från externt material som till exempel användarkommentarer och länkar. 

Man föreslår även att reglerna för e-böcker och ljudböcker ändras så att författaren för den tryckta boken även ansvarar för den digitala versionen.

Vissa söktjänster på nätet, som avser känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser, ska enligt förslaget inte omfattas av YGL "om uppgifterna är tillgängliga på ett sätt som innebär särskilda risker för intrång i de registrerades personliga integritet".

"Internationellt rättsligt bistånd"
Ett annat förslag gäller att det införs möjligheter att lämna så kallat "internationellt rättsligt bistånd" när TF och YGL är tillämpliga. Detta kan till exempel innebära att ett förhör hålls med en misstänkt eller ett vittne efter att en utländsk åklagarmyndighet begärt det. Ett sådant bistånd ska dcok inte få lämnas "om det strider mot svenska allmänna rättsprinciper på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området".

Varningstexter och beställ-TV
Kommittén föreslår vidare en ny reglering av krav på varningstexter och annan produktinformation på exempelvis förpackningar som omfattas av TF. Förslaget innehåller även vissa uttalanden om så kallade neutrala tobaksförpackningar.

På TV-området föreslås det bli möjligt att för så kallad beställ-TV ställa krav på att europeiska produktioner ska främjas samt krav på tillgänglighet (textning, tolkning, med mera).

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt