Skip to content

Därför vill regeringen lagstifta om ett "golv" för statslåneräntan

Foto: Claudio Bresciani/TT

Statslåneräntan ligger som grund i många av de skatterättsliga reglerna. Enligt regeringen får den inte bli negativ och därför måste Sverige införa ett golv på 0 procent. Det framgår av en Lagrådsremiss.

 

Regeringen har överlämnat remissen till Lagrådet med förslag om ett golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. Två olika nivåer på golv föreslås: 0 respektive 0,5 procent.

Regeringen skriver att ett syfte med förslaget är att "undvika oklarheter om hur bestämmelserna ska tillämpas och att förhindra att bestämmelserna får oavsedda effekter om den genomsnittliga statslåneräntan eller statslåneräntan vid utgången av november blir 0 eller negativ".

Referensränta för skatteregler
Statslåneräntan används som referensränta inom skattelagstiftningen. Om statslåneräntan blir 0 eller negativ kan det uppstå problem vid tillämpningen av flera skattebestämmelser.

Statslåneräntan fastställs av Riksgälden varje torsdag och ska "avspegla" den riskfria långa marknadsräntan och beräknas som "ett vägt genomsnitt" av marknadsräntan på svenska statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år.

Påverkar ränteavdrag och skatteunderlag
Det nu aktuella förslaget om att inrätta en nivå som räntan inte kan understiga omfattar bland annat bestämmelserna om ränteavdragsbegränsningar i näringsverksamhet, schablonintäkt vid avsättning till periodiseringsfond, fördelningsbelopp vid räntefördelning, skatteunderlag för avkastningsskatt på pensionsmedel och värdering av bilförmån och ränteförmån.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Inget problem
Bland remissinstanserna har de flesta tillstyrkt förslaget men bland dem som avstyrkt finns bland annat Svenskt Näringsliv som anser att en negativ statslåneränta "inte torde utgöra något problem vare sig teoretiskt eller praktiskt". 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt