Skip to content

Försäkringskassan diarieförde och agerade först när JO började granska ärende

Avgående chefs-JO Elisabet Fura. Foto: KU

En handling som framstår som en reaktion mot ett myndighetsbeslut ska betraktas som en begäran om omprövning. Det slår JO fast och kritiserar Försäkringskassan för att myndigheten agerade först i samband med att chefs-JO Elisabet Fura granskade ärendet.

 

Bakgrunden i ärendet är att en man som hade fått avslag på sin ansökan om aktivitetsstöd hade lämnat in två skrivelser till Försäkringskassan. I skrivelserna anger mannen bland annat att han vill ta del av underlaget för beslutet och att han behöver mer tid för att läsa och bedöma underlaget.

Skrivelserna kom in under den tvåmånadersperiod som gäller för att begära omprövning av beslutet och hade dessutom adresserats som en begäran om omprövning.

Diariefördes när JO granskade
Trots att en av skrivelserna var en uttrycklig påminnelse kom det inget svar från Försäkringskassan och det var först när JO flera månader senare börjat granska fallet som Försäkringskassan diarieförde en begäran om omprövning för mannens räkning.

Försäkringskassan måste i sådana situationer vara generös i sin tolkning av vad som kan anses vara en begäran om omprövning eftersom omprövningsmöjligheten är viktig för den enskildes rättssäkerhet, skriver JO i sitt beslut. Att någon har begärt anstånd för att läsa och bedöma beslutsunderlaget får också typiskt sett ses som en tydlig indikation på att man vill ha en ny prövning.

Redan detta gör enligt JO att Försäkringskassan borde ha uppfattat det som att mannen begärde omprövning. Att skrivelserna dessutom adresserats på det sätt som föreskrivs vid begäran om omprövning gör att de ”utan vidare borde ha hanterats som en sådan begäran”.

Skickade underlaget när JO granskade
JO är kritisk till den kraftiga fördröjning av omprövningen som blivit konsekvensen av Försäkringskassans felaktiga handläggning.

Utredningen visar att en handläggare har kontaktat mannen över telefon för att upplysa om underlaget för beslutet. Myndigheten har dock inte försäkrat sig om att mannen var nöjd med muntliga uppgifter. Om så inte var fallet borde myndigheten omgående ha skickat det underlag som mannen har haft rätt att ta del av.

Handlingarna har dock skickats till mannen först tre månader senare, i samband med JO:s utredning. Detta dröjsmål är ”långt ifrån acceptabelt”, enligt avgående chefs-JO Elisabet Fura.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt