Skip to content

Advokat ska betala skadestånd - sålde tomträtt utan giltig fullmakt

Foto: Henrik Montgomery/TT

Advokaten anlitade en mäklare för att sälja en tomträtt för ett dödsbos räkning. Tomträtten såldes till en kvinna men innan hon blev inskriven som innehavare visade det sig att ett konkursbo hade rätt till tomträtten. Advokaten har nu av både tingsrätten och hovrätten dömts att betala skadestånd till kvinnan för bland annat den förlorade köpeskillingen.

 

Advokaten fick i september 2012 i uppdraget att sälja tomträtten vilket också gjordes via mäklaren i december 2012. Innan kvinnan hon blev inskriven som innehavare av tomträtten gjorde dock den enda dödsbodelägarens konkursbo anspråk på tomträtten - detta genom att konkursförvaltaren fick kännedom om affären.

Köpte tomträtten igen
Köparen avstod från att göra sitt köp gällande mot konkursboet och dödsbodelägaren registrerades som innehavare i april 2013.

I februari 2014 köpte kvinnan tomträtten på nytt av konkursboet för 640 000 kronor. Hon begärde sedan skadestånd av advokaten motsvarande köpesumman och ränteavgifter för de lån som hon upptagit för att kunna köpa tomträtten en gång till. Tvisten slutade med att hon stämde advokaten vid Solna tingsrätt.

Kvinnan pekade på att dödsbodelägaren var försatt i konkurs både när fullmakten utfärdades och när köpekontraktet undertecknades och hade advokaten därför inte hade någon giltig fullmakt att sälja tomträtten.

Advokaten, å sin sida, medger i och för sig att mannen var försatt i konkurs men att han trots detta hade behörighet att ställa ut en fullmakt för dödsboets räkning. Fullmakten var därför gällande när den undertecknades den 12 september 2012, enligt advokaten.

"Jag var behörig"
Den 12 november 2012 fick advokaten ett brev från mäklaren som förmedlade försäljningen av tomträtten. Han hade inte då någon kontakt med dödsbodelägaren eftersom det inte fanns någon anledning för honom att ha det. Han anser sig därför ha varit behörig att underteckna köpekontraktet för dödsbodelägarens räkning.

Kvinnan konstaterade att dödsbodelägaren var försatt i konkurs när köpet ingicks. Köpekontraktet var därför ogiltigt. Advokaten menar däremot att kontraktet kunnat göras gällande mot konkursboet eftersom kvinnan var i god tro och hade kunnat begränsa den ekonomiska skadan.

Tingsrätten konstaterade att det bara fanns en enda dödsbodelägare och att han därmed hade blivit ägare till tomträtten vid bouppteckningen. Efter att han gått i konkurs i juli 2012 hade han dock inte längre rätt att råda över den och advokaten hade därmed inte en giltig fullmakt att sälja den.

Advokaten ska betala 660 000
Tingsrätten konstaterade att köparen hade drabbats av en skada - dels genom köpesummorna som inte lett till något giltigt köp, dels genom låneavgifter som enligt tingsrätten utgjorde kostnader för att begränsa skadan.

Tingsrätten ansåg dessutom att advokaten - genom att skriva under köpekontraktet trots att han visste att dödsbodelägaren låg i konkurs - hade orsakat skadan.

Sammanfattningsvis bedömde tingsrätten att advokaten skulle ersätta köparen med drygt 660 000 kronor.

Advokaten överklagade domen till Svea hovrätt som dock fastställer tingsrättens dom utan närmare motivering.

  • Alt-texten
    Sara Hovi

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt