Skip to content

Arvsfonden förlorar mot barnbarn i HD - rätt till efterarv gäller trots testamente

Foto: DJ

Högsta domstolen slår fast att bestämmelsen om så kallat efterarv ska tillämpas - även om det finns ett testamente med i bilden. Allmänna arvsfonden förlorar därmed en tvist mot de barnbarn som enligt HD har full rätt till arvet. 

 

Bakgrunden i målet är ett fall där två makar hade ett inbördes testamente som föreskrev att den make som överlevde den andra skulle få den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.

Paret hade inga gemensamma barn men i testamentet föreskrevs att mannens son skulle ärva hela kvarlåtenskapen när båda makarna dött.

Överlevde både make och hans son
Det blev dock så att kvinnan överlevde både mannen och hans son och när hon själv dog år 2011 hade hon inga arvsberättigade släktarvingar. Sonen hade dock egna barn som han i en skrivelse hade uppmanat att bevaka hans farsarv om kvinnan överlevde honom.

Allmänna arvsfonden gjorde dock anspråk på arvet och stämde barnbarnen vid Göteborgs tingsrätt - som dock gick på barnbarnens linje.

Allmänna arvsfonden överklagade till Hovrätten för Västra Sverige som ansåg att bestämmelsen om så kallad efterarvsrätt ( 3 kap. 8 §) inte är tillämplig eftersom efterarvsrätten grundas i ett testamentariskt förordnande. Hovrätten ansåg därför inte att de tre barnbarnen skulle få dela på arvet utan att arvsfonden skulle få två tredjedelar och barnbarnen en niondel var.

Barnbarnen överklagade till Högsta domstolen som nu konstaterar att det vore ”egendomligt” om ett testamente skulle medföra att arvsrätten faller bort när det har samma effekt som den legala arvsordningen.

HD skriver i sina domskäl:

"Syftet med 3 kap. 8 § ärvdabalken är att avskära Allmänna arvsfonden från arv så länge det finns en arvsberättigad släkting till någon av de avlidna makarna. I förarbetena sägs att detta framstår som en naturligare ordning än att Allmänna arvsfonden ska få någon rätt till del i arvet. Om makarna avlider med kort mellanrum, kan utfallet för släktingarnas och fondens del annars blir helt beroende av vilken make som avlider först. (Se prop. 1986/87:1 s. 96 f.)"

Kan härledas ur ärvdabalken
Att bestämmelsen ska tillämpas även på testamentarisk efterarvsrätt bekräftas enligt HD även av en annan bestämmelse i ärvdabalken (12 kap. 1 §) där det framgår att bestämmelsen om efterarv (alltså 3 kap. 8 §) gäller även när testamente föreskriver att egendom som tillkommer efterlevande make som arvinge eller universell testamentstagare ska tillfalla annan när makens rätt upphört.

HD skriver:

"Mot bakgrund av det anförda ska 3 kap. 8 § ärvdabalken tolkas så att den gäller också i fall då en rätt till efterarv för den som är arvsberättigad efter någon av makarna har föreskrivits även i testamente. Det gäller i den mån testamentet inte utesluter en tillämpning av bestämmelsen (jfr NJA 1993 s. 145)."

HD slår fast att barnbarnen är arvsberättigade efter sin farfar och att testamentet till deras pappa inte innehåller någon föreskrift om att rätten till efterarv inte ska gälla. De har därför rätt till hela arvet efter sin farfars hustru, slår HD fast.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt