Skip to content

Hyresgäst får bo kvar i fritidshus - har större behov av det än ägaren

Foto: Hasse Holmberg/TT

När mannen blev bostadslös fick han hyra sin pappas fritidshus. När pappan ville ha tillbaka huset vägrade mannen att flytta. Hyresnämnden gav pappan rätt men hovrätten slår nu fast att sonens behov av huset som permanentbostad väger tyngre än pappans behov av det som fritidshus.

 

Sonen hyr sedan år 2012 huset av sin pappa  - som till slut sa upp hyresavtalet till den sista december 2014.

När sonen och hans sambo vägrade flytta vände sig pappan till Hyresnämnden i Malmö och begärde att avtalet skulle förklaras ha upphört samma dag och att sonen skulle åläggas att flytta.

Vill nyttja sitt fritidshus
Enligt pappan hade hyresförhållandet uppkommit på följande sätt:

"S (sonen) hade blivit vräkt från sin tidigare bostad och stod utan bostad. De kom då överens om att H skulle få bo i P (pappans) fritidshus tillfälligt, tills S hittade någon annan bostad. Avsikten var att S skulle få bo i huset under år 2013, och om han fortfarande inte hade hittat någon annan bostad vid utgången av 2013 kunde avtalet förlängas som längst med ett år till. Överenskommelsen mellan partema var att H skulle söka annan bostad, inte att han skulle få bo i fritidshuset så länge han ville." 

Pappan ville nu själv nyttja sin fastighet som fritidsboende.

Sonen dök aldrig upp till förhandlingen i Hyresnämnden och kunde därför inte ge sin syn på saken.

Hyresnämnden ansåg att fastighetsägarens intresse av att få förfoga över sin fritidsbostad övervägde mannens behov av att få bo kvar i samma fastighet. Pappan fick därför rätt mot sin son.

Sonen överklagade beslutet till Svea hovrätt där han också yttrade sig över situationen:

"När han och hans sambo år 2012 var i behov av en bostad frågade de om de fick bo i hans föräldrars fritidshus och de fick tillstånd till det. Två veckor efter att de flyttat in skrev han och P under den skriftliga överenskommelse som P nu, till skillnad från då, påstår är ett hyresavtal. Genom överenskommelsen fick han dispositionsrätt till huset så länge som han hade behov av det... Fritidshuset är hans permanenta bostad och han har ingen annanstans att bo." 

Handlar om ett hyresavtal
Hovrätten slår nu fast att det i rättslig mening handlar om ett hyresavtal. Hovrätten pekar på den bestämmelse i jordabalken som handlar om uthyrning av ett en- eller tvåfamiljshus. Enligt denna paragraf har hyresgästen inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om fastighetsägaren har ett sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta.

Hovrätten skriver:

"Då utgångspunkten är att ett enfamiljshus i regel förvärvats för att bereda ägaren bostad innebär det att hyresgästens intresse normalt får vika för ägarens krav att disponera över huset för eget bostadsbehov eller försäljning, om hyresgästen getts skäligt rådrum att skaffa annan bostad (se SOU 1966:14 s. 165-168)."

Hovrätten konstaterar däremot att bestämmelsen jordabalken i första hand tar sikte på permanentbostäder men att den i och för sig kan användas även när det rör sig om en fritidsbostad.

Hovrätten skriver dock:

"P har som skäl för att hyresavtalet ska upphöra inte anfört att han vill disponera över huset för eget bostadsbehov eller för försäljning. Han har således inte anfört något sådant kvalificerat intresse som det nämnda lagrummet avser att i första hand skydda. P har således inte åberopat någon omständighet som kan leda till en för honom förmånligare bedömning än vid en intresseavvägning." 

Hovrätten konstaterar nu att när mannens fick del av fastighetsägarens uppfattning redan i hyresnämnden borde han ha förstått att fastighetsägarna vill disponera sin fritidsfastighet. Det verkar dock enligt hovrätten inte ha stått helt klart för honom att han inte har rätt att bo i huset på obegränsad tid. 

Får bo kvar
Hovrätten konstaterar att det numera måste stå klart för mannen att fastighetsägarna vill kunna utnyttja sin fritidsbostad och att han alltså inte kan räkna med att få bo kvar i huset på obegränsad tid.

Hovrätten skriver dock:

"Hovrätten anser vid en sammantagen intresseavvägning att S behov av fritidshuset för sitt permanentboende överväger P:s behov av det för fritidsändamål. Mot bakgrund av vad ovan sagts kan emellertid en senare prövning av skäligheten av om hyresavtalet alltjämt ska bestå leda till ett annat resultat."

Hovrätten går därför på sonens linje och låter honom bo kvar.

 

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt