Skip to content

Advokaters intressekonflikter ökar - disciplinnämndens år i siffror

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg deltar i nämndens sammanträden och har rätt att skriva sig skiljaktig. Foto: Gunnar Lundmark/SvD/TT

Advokatsamfundet behandlade under år 2015 totalt 780 disciplinärenden och problem med intressekonflikter var den kategori som ökade mest. Det visar disciplinnämndens årliga redovisning.

 

Disciplinnämnden behandlade drygt 150 fler ärenden 2015 jämfört med år 2014 men ökningen beror enligt samfundet på en eftersläpning i handläggningen. Antalet anmälningar minskade nämligen jämfört med 2014. 

Intressekonflikter
128 av anmälningarna ledde till någon typ av disciplinär påföljd där den vanligaste påföljden var erinran som tilldelades i 96 fall.

De flesta av anmälningarna avgjordes av prövningsavdelningarna. 

De vanligaste problemen handlade om passivitet och om intressekonflikter som dessutom är den kategori av ärenden som enligt samfundet har ökat mest. En övervägande del av dessa ärenden har gällt områden som familjerätt och brottmål men även området affärsjuridik. 

Samfundet skriver i sin redogörelse att de affärsjuridiska ärendena har ”tagit mycket resurser i anspråk”. 

I några fall har intressekonflikter aktualiserats när jurister har bytt advokatbyrå.

Advokatkåren växer
Advokatkåren har enligt samfundet växt med 60 procent sedan år 2000 och detta tycks inte ha påverkat disciplinnämndens arbetsbörda. En förklaring kan enligt samfundet vara att inträdeskraven skärptes 2004 genom införandet av advokatexamen.

Sedan 2009 ställs även krav på vidareutbildning med minst 18 timmar per år för att man ska få behålla sin advokattitel.

Samtidigt har samfundet lättat på kraven när det gäller det antal år inom kvalificerat juridiskt arbete som krävs innan en jurist kan beviljas inträde - från tidigare fem år till nuvarande tre år.

Under år 2015 tog samfundet upp 37 ärenden på eget initiativ och man skriver att man från och med i år har för avsikt att ytterligare öka sin proaktiva tillsyn. Det införs dessutom ytterligare kunskapsprov inom ramen för advokatexamen. 

2015 års ärenden i siffror

  • 528 anmälningar kom in 2015 och 37 ärenden initierades av samfundet.

Antalet avgjorda ärenden i disciplinnämnden uppgick till 204 stycken och innebar:

  • 4 uttalanden.
  • 96 erinringar.
  • 18 varningar.
  • 14 varningar med straffavgift.
  • 0 uteslutningar.
  • 27 ärenden lämnades utan åtgärd.
  • 45 ärenden avslogs.

Prövningsavdelningarna avgjorde 576 ärenden varav drygt 400 lämnades utan åtgärd.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt