Skip to content

Advokat "prickas" - lämnade in konkursansökan trots tvistig fordran

Foto: David Rowland/TT

Bankens chefsjurist och advokaten var överens om att fordran mot de båda bolagen var "klar och förfallen". Advokaten lämnade därför in en kon-kursansökan. Det borde han inte ha gjort, enligt Advokatsamfundets disciplinnämnd. Orsaken är att tingsrätten kom fram till att bolagens invänd-ning mot fordran inte alls var "uppenbart ogrun-dad". Advokaten tilldelas nu en erinran. 

 

I september 2014 sade Danske Bank upp de två bolagens krediter - någonting som bolagen ansåg att banken inte hade rätt att göra.

Trots bolagens bestridande skickade bankens ombud - en advokat - en betalningsuppmaning till bolagen och gav sedan in en ansökan om konkurs mot bolagen.

Stämningsaansökan om krediterna
Enligt bolagen hade advokaten fått information om att en stämningsansökan hade lämnats in till tingsrätten om krediterna. Advokaten hade, trots detta, valt att lämna in en konkursansökan mot bolagen.

Bolagen  anmälde då advokaten till Advokatsamfundets disciplinnämnd och pekade på att detta skulle innebära att advokaten hade brutit mot de advokatetiska reglerna.

Advokaten, å sin sida, tillbakavisar detta. hans uppfattning framgår av disciplinnämndens beslut:

"Som ombud för banken har han efter genomgång med bankens befattningshavare, inklusive dess chefsjurist, kommit fram till att bankens fordran mot bolaget var klar och förfallen... Bestridandet om att fordran är klar och förfallen är helt ogrundad... Det kan upplysas att banken har ett ansvar gentemot sina aktieägare att förvissa sig om att inte bankens säkerheter äventyras och krediter förblir oreglerade varför tillvägagångssättet i detta fall varit fullt juridiskt, ekonomiskt och etiskt försvarligt. 

"Kan inte gå längre än etiska reglerna"
Bolagen har dock i lyft fram det faktum att Solna tingsrätt i april 2015 kom fram till bankens fordran inte var klar och att bolagets invändning därför inte var uppenbart ogrundad. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd men advokaten understryker i sin skivelse till disciplinnämnden att han inte delar tingsrättens uppfattning och att stämningsansökan från bolegan sida i själva verket hade lämnats in för ett missleda konkursdomaren i tron att fordran var tvistig.

Bolagens uppfattning redovisas i nämndens beslut.

"Det framstår som att A motiverar sitt agerande med att hans klient ansett att han ska agera på ett visst sätt. Han kan inte tänka sig att klientens uppfattning om hur ett ärende ska drivas ska påverka om ett agerande överensstämmer med de etiska reglera för advokater eller inte. Tvärtom måste det ofta kunna vara så att klienten vill gå längre än vad advokaternas etiska regler tillåter och det måste vara ett av skälen till att de etiska reglerna finns, nämligen att en advokat inte ska agera utifrån en klients vilja utan på ett sätt som är etiskt korrekt." 

Disciplinnämnden går nu på bolegens linje och tilldelar advokarten en erinran. Nämnden skriver i sitt beslut:

"Av tingsrättens beslut och utredningen i målet framgår att bolagens invändningar mot den aktuella fordran inte har varit av sådan art att de kan anses uppenbart ogrundade. Genom att ändå inge ansökan om konkurs har A (advokaten) åsidosatt sina plikter som advokat."

 

 

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt