Skip to content

HD ger regeringen bakläxa om nya straffskalan för mord - 16 år i stället för livstid

Rättssal i Högsta domstolen. Foto: Lars Pehrson/TT

Högsta domstolen har avgjort sitt första fall enligt den nya straffskalan för mord. Påföljden blev fän-gelse i sexton år i stället för livstid som riksåkla-garen hade begärt. I domen instämmer HD i Lag-rådets kritik mot den dåvarande regeringens lag-förslag och sågar därmed den nya lagstiftningen.

 

Den 1 juli 2014 ändrades straffskalan för mord. Syftet var att domstolarna i en majoritet av fallen ska döma till fängelse på livstid.

Själva lagändringen bestod i att det i paragrafen lades till att livstidsstraff ska tillämpas ”om omständigheterna är försvårande”.

Lagtexten stämmer inte med motiven
HD har kommit fram till att den nya lagtexten inte stämmer med motiven och att det då är lagtexten som ska ha företräde. Någon grund för att döma till livstid fanns inte enligt HD.

I tingsrätten dömdes mannen till fängelse på livstid. Hovrätten ansåg att straffvärdet motsvarade fängelse i 18 år och valde därför ett tidsbestämt straff. Riksåklagaren förde målet till HD och begärde livstid.

I domskälen framhåller HD att den straffrättsliga så kallade legalitetsprincipen innebär att straffbestämmelser måste vara begripliga och i tillräcklig grad tydliga.

Högsta domstolen skriver:

"Det ska för den enskilde vara möjligt att med ledning av lagstiftningen i förväg med rimlig säkerhet bedöma vilken påföljd som han eller hon riskerar. I detta ligger också att regleringen måste vara utformad på ett sådant sätt att den leder till att lika fall behandlas lika av domstolarna."

HD går på Lagrådets linje
HD hänvisar till Lagrådet som i sitt yttrande i lagstiftningsärendet invände mot förslaget och påpekade att ändringen lagtekniskt snarast kommer att innebära en begränsning av möjligheten att döma till fängelse på livstid.

Enligt HD sätter de i lagen valda orden gränser för det genomslag som motivuttalanden kan få. I det här fallet kunde den i motiven till lagändringen förespråkade tillämpningen av livstidsstraffet inte på ett godtagbart sätt inordnas under lagtexten. Därmed förändrade inte 2014 års lagstiftning det rättsläge som gällde tidigare.

Högsta domstolen skriver:

"I propositionen tog regeringen upp Lagrådets synpunkter. Regeringen delade inte Lagrådets uppfattning att ändringen lagtekniskt snarast kommer att innebära en begränsning av möjligheten att döma till fängelse på livstid. I stället ansåg regeringen att den nya formuleringen av straffskalan skulle innebära en väsentlig skärpning. Någon ändring av den föreslagna lagtexten gjordes inte."

Det var tre ledamöter i HD som dikterade domen. Två var skiljaktiga och ville fastställa hovrättens straffmätning på 18 års fängelse.

 

Läs hela domen från HD här.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt