Skip to content

Kvinna döms för sexbrott - men hemligt varför hovrätten mildrar domen

Tingsrätten ansåg att kvinnan hade missbrukat mannens beroendeställning gentemot henne och dömde henne för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Hovrätten mildrar nu brotts-rubriceringen till sexuellt utnyttjande. Varför ändringen görs och varför det enligt tingsrätten och åklaga-ren förelåg en beroendeställning är dock hemlig-stämplat.

 

Den 48-åriga kvinnan åtalades vid Södertörns tingsrätt för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Enligt åtalet hade övergreppet skett hemma i hennes bostad i Norsborg, söder om Stockholm.

Åklagarens gärningsbeskrivning, som delvis är hemligstämplad, löd:

"X (den tilltalade) har förmått målsäganden att tåla sexuella handlingar genom att allvarligt missbruka att målsäganden befunnit sig i beroendeställning till henne /.. . Sekretess.../. De sexuella handlingarna har bestått i att X legat naken tillsammans med målsäganden, att hon har smekt målsäganden på kroppen och penisen, att hon lagt sig på målsägandens kropp och rört sig... I vart fall har X handlande inneburit ett ofredande av målsäganden som varit ägnad att kränka hans sexuella integritet."

Trodde inte på kvinnan
Tingsrätten ansåg att mannen hade lämnat en klar och sammanhängande berättelse som fick stöd av ett vittne som hade befunnit sig på platsen.

Kvinnan, å sin sida, hävdade att mannen hade blivit manipulerad av vittnet att lämna uppgifterna - någonting som tingsrätten ansåg var osannolikt.

Sammantaget kom tingsrätten fram till att mannens berättelse skulle läggas till grund för bedömningen.

Tingsrätten slog fast att mannen - utifrån vad som är hemligstämplat i målet - hade befunnit sig i en beroendeställning till kvinnan. Hon dömdes därför för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till villkorlig dom och 120 dagsböter à 160 kronor och 20 000 kronor i skadestånd till mannen.

Rättens ordförande - en rådman - var dock skiljaktig och ville döma kvinnan för sexuellt ofredande eftersom hon inte kunde anses "allvarligt ha missbrukat" mannens beroendeställning.

Domen överklagades till Svea hovrätt.

Hemlig utredning
Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten när det gäller omständigheterna i sak. Däremot gör hovrätten en annan bedömning när det gäller den sekretessbelagda utredningen av om det har förekommit en beroendeställning mellan mannen och kvinnan.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"För att gärningen ska utgöra brott enligt 6 kap. 3 § l st. brottsbalken krävs att en i någon mening objektivt konstaterbar beroendeställning föreligger, genom vilken gärningsmannen har kunnat utöva allvarliga påtryckningar gentemot målsäganden. I målet är inte visat att så varit fallet, även om målsäganden i och för sig kan ha upplevt sig vara i någon form av beroendeställning i förhållande till X".

Hovrätten ändrar därför brottsrubriceringen och dömer i stället kvinnan för sexuellt ofredande till villkorlig dom och 75 dagsböter à 120 kronor. Även skadeståndet minskas till 15 000 kronor.

 

 

Foto: Karin Malmhav/TT

  • Alt-texten
    Ruben Evensen

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt