Skip to content

Mark- och miljööverdomstolen ger grönt ljus för höghus på Gärdet

Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att det inte finns några hinder för ett tiovånginshus på Gärdet i Stockholm, trots protester från boende i området. 

 

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad antog hösten 2013 en ny detaljplan för en del av en fastighet i stadsdelen Gärdet i Stockholm. Planen ska resultera i en förtätning och ett tiovåningshus ska byggas på vad som idag är en parkeringsplats.

Flera boende i området överklagade beslutet till Länsstyrelsen Stockholm. Klagandena ansåg bland annat att det nya huset,– som kommer att bli två våningar högre än grannhusen,– inte skulle passa in i den sammanhållna arkitekturen i området.

Nationalstadsparken
Området ingår i Nationalstadsparken och enligt klagandena skulle byggnationen även påverka djur- och växtlivet, bland annat genom att begränsa den så kallade spridningszonen mellan norra och södra Djurgården.

Kommunen hade gjort en fördjupad utredning av effekterna för det djur- och växtliv som antogs påverkas mest, men inte gjort någon miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen delade dock kommunens bedömning att någon betydande miljöpåverkan inte kunde antas följa av planerna och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte var nödvändig.

Länsstyrelsen ansåg inte heller att den valda platsen för byggnaden eller påverkan på den omgivande kulturmiljön var skäl för att upphäva planen. Olägenheterna för de närboende i form av förändrad närmiljö, begränsning av utsikt, trafikökning och minskning av parkeringsplatser var samtidigt inte värre än att de ska tålas i ett storstadsområde.

Mark- och miljödomstolen i Nacka anslöt sig senare helt till länsstyrelsens bedömning och avslog klagandenas överklagande.

Inget intrång
Mark- och miljööverdomstolen går nu på samma linje som underinstanserna. Domstolen godtar kommunens slutsats att någon miljökonsekvensbeskrivning inte behövs, även om miljöpåverkan måste ses i ett vidare perspektiv utifrån den känsliga lokaliseringen i nationalstadsparken.

Eftersom området ligger i en miljö som redan är bebyggd kan det heller inte sägas vara frågan om något intrång i parklandskap eller naturmiljö. Byggnaden kommer heller inte, vare sig sett till siluett eller placering – att bli så avvikande att den inte kan godtas av kulturmiljöskäl, anser domstolen. De enskilda intressena i målet hindrar inte heller de att planen antas.

Ett tekniskt råd är dock skiljaktigt och vill upphäva detaljplanen med hänvisning till att kommunens beslutsunderlag har varit för dåligt.

 

Foto: Vegard Grött / TT

 

 

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt