Skip to content

Kriminalvården i hemlig allians med Kronofogden - får allvarlig JO-kritik

Chefs-JO Elisabet Fura
Chefs-JO Elisabet Fura

Chefs-JO Elisabet Fura riktar skarp kritik mot Kri-minalvården sedan det avslöjats att personal, genom anonyma tips, har hjälpt Kronofogden att reda ut de intagnas skulder. JO skriver att hon har "förståelse för om de intagna uppfattar det som att anstalten försökt dölja sin medverkan i utmät-ningen" och anser att agerandet riskerar att rasera förtroendet mellan personal och intagna.

 

En intagen på fängelset Salberga JO-anmälde anstalten efter att Kronofogden hade utmätt drygt 11 000 kronor som fanns på hans konto.

Enligt internen hade utmätningen ägt rum efter att Kriminalvårdens personal hade kontaktat Kronofogden och berättat att han hade tillgångar på det aktuella kontot.

Ersättning från Kriminalvården
Enligt mannen var pengarna på kontot dessutom ersättning för sysselsättning inom Kriminalvården – och borde därför inte ha fått utmätas.

I ett yttrande till JO bekräftar Kriminalvården i stort den intagnes bild av händelsen. Anstalten ska, på begäran av Kronofogden, ha tagit fram uppgifter om vilka av de intagna som hade skulder hos Kronofogden.

Kriminalvården skriver i yttrandet:

”Detta har skett genom att klienthandläggare på uppdrag av anstaltsledningen anonymt ringt till Kronofogden för att inhämta denna information. Det är enligt Kriminalvårdens uppfattning inte en uppgift för Kriminalvården att för Kronofogdens räkning utreda vilka av de intagna som har skulder hos Kronofogden. Kriminalvården borde således inte ha tillmötesgått Kronofogdens begäran i denna del.”

Kriminalvården konstaterar också att uppgifterna om att den intagne fått pengarna för att ha deltagit i sysselsättning inom Kriminalvården ”förefaller vara korrekta”.

Kriminalvården slår fast att enligt lag får sådan ersättning inte utmätas och skriver att anstalten ska ha uppgett detta för Kronofogden.

”Omfattas inte av Kriminalvårdens uppdrag”
Chefs-JO Elisabet Fura konstaterar nu att anstalten Salberga på begäran av Kronofogdemyndigheten både har lämnat ut uppgifter om intagnas tillgångar och utrett skuldsättningen bland intagna genom att anonymt kontakta Kronofogden. Uppgifterna har lämnats till Kronofogdemyndigheten som har beslutat att utmäta egendomen.

Enligt chefs-JO finns det inte något hinder för Kriminalvården att lämna ut uppgifter på begäran av en annan myndighet om förutsättningarna i den så kallade generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen är uppfyllda.

I det här fallet gjorde myndigheten dock aldrig någon prövning av om dessa förutsättningar var uppfyllda innan anstalten Salberga lämnade ut uppgifterna till Kronofogden.

Dessutom har anstaltens personal utfört uppgifter som inte omfattas av Kriminalvårdens uppdrag när de utrett de intagnas skuldsättning på Kronofogdemyndighetens uppdrag, konstaterar Elisabet Fura.

”Förtroendet riskerar att skadas”
Elisabet Fura poängterar också att en stor del av Kriminalvårdens uppdrag är att verka för att återfall i brott förebyggs och förbereda intagna för ett liv utanför fängelset.  

Hon skriver:  

”För att lyckas med denna viktiga del av sitt uppdrag måste det finnas förtroende och respekt mellan kriminalvårdspersonalen och de intagna, och därigenom måste Kriminalvården verka för att intressera de intagna för att vilja påverka sin situation. Ett led i en sådan process kan exempelvis vara att kriminalvårdspersonalen uppmuntrar en intagen att genom kontakter med Kronofogdemyndigheten försöka sanera sin ekonomi.”

Hon fortsätter:

”Om kriminalvårdspersonalen har gjort bedömningen att det funnits skäl att utan en intagens vetskap lämna ut uppgifter till Kronofogdemyndigheten bör personalen i efterhand informera om sin medverkan i utmätningen och skälet till detta. Om kriminalvårdspersonalen inte informerar de intagna om de kontakter som tagits med Kronofogdemyndigheten riskerar förtroendet och respekten mellan personalen och de intagna att skadas. I sin förlängning kan det leda till svårigheter för Kriminalvården att utföra en central del av sitt uppdrag.”

Elisabet Fura skriver också i sitt beslut:

”Av utredningen framgår inte om anstalten informerade de intagna om sin medverkan i utmätningarna. Det framgår däremot att den kriminalvårdspersonal som utredde de intagnas skuldsättning ringde anonymt till Kronofogdemyndigheten. Kriminalvården har inte närmare förklarat varför personalen agerade på detta sätt. Jag kan emellertid ha förståelse för om de intagna uppfattar det som att anstalten försökt dölja sin medverkan i utmätningen.” 

”Anstalten har alltså utan prövning lämnat ut sekretesskyddade uppgifter till Kronofogdemyndigheten och därtill på ett olämpligt sätt utfört uppgifter som inte ingår i Kriminalvårdens uppdrag. Genom att anstalten på sådant sätt agerat utanför ramarna för myndighetens uppdrag har det, enligt min mening, funnits en uppenbar risk för att Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott försvårats. Av den anledningen förtjänar anstalten allvarlig kritik för sitt agerande.”

 

Foto: KU

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt