Skip to content

Korta och obegripliga domskäl strider mot lagen - JO-kritik mot rådman

Tingsrätten formulerade sina domskäl så knapp-händigt att det inte går att bedöma om domslutet är riktigt. Rådmannen får nu kritik av JO för att domskälen strider mot rättegångsbalken.

 

Vid en inspektion på Blekinge tingsrätt i slutet av förra året hittade JO en dom med följande domskäl.

”Genom den åberopade bevisningen finner tingsrätten klarlagt att X (den tilltalade) utövat sådant våld mot MÄ som åklagaren påstått. X ska därför dömas för misshandel, som inte är att bedöma som ringa.”

Huvudförhandlingen hölls utan att den tilltalade medverkade. I domen redovisade tingsrätten vad den tilltalade uppgett under förundersökningen.

Det står ingenting i domen om vad de personer som hördes vid huvudförhandlingen berättade om händelsen och ingenting om vad som kommit fram genom den skriftliga bevisningen.

Saknar analys av bevisningen
JO skriver:

”I redovisningen av skälen för att döma X för misshandel anges endast att det genom den åberopade bevisningen är klarlagt att den tilltalade utövat sådant våld mot målsäganden som åklagaren påstått. Det framgår alltså inte hur rättens analys av bevisningen kunde leda fram till att rätten ansåg att det var bevisat att X tagit ett stryptag trots att hon själv inte erkände det.”

JO pekar också på att domstolen kommit fram till att ett strypgrepp orsakat ” blåmärken, rivsår och svårigheter att andas”. Domstolen redovisar dock inte hur dessa slutsatser har dragits.

I JO:s utredning påpekar domaren att det fanns ytterligare information i domen, utöver det som stod skrivet domskälen.

Rådmannen skriver:
”Under rubriken ”UTREDNINGEN” redovisades i domen den upptagna bevisningen, vilken således utgjordes av rättsintyg och fotografier samt förhör med målsägande och vittne. Berörda parter berättade om händelsen, men deras berättelser återgavs inte i domen.”

Håller med JO
Domaren håller med JO om att hans domskäl var kortfattade. Han tycker dock att domen redovisat vad som bevisats i målet på ett sådant sätt att parterna inte ”synes ha svävat i tvivelsmål om detta eller i övrigt ifrågasatt domens innehåll.”

Domaren skriver också:
”Det förefaller troligt att ordrikedomen vid avkunnandet varit mer omfattande än vad som kommit på pränt i domen.”

Men JO anser att det utifrån domen inte går att bedöma om tingsrättens domslut är riktigt.

”Domskälen uppfyller därför inte kraven i 30 kap. 5 § första stycket 5 RB (rättegångsbalken, red-s anm.). D (domaren) var ordförande vid huvudförhandlingen i målet, och han är ansvarig för utformningen av domen. Han ska därför kritiseras för den bristfälliga utformningen av domskälen.”

 

Foto: Patric Söderström/TT

 

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt