Skip to content

Pappan skänkte huset till sin nya hustru - dottern förlorar kamp om arv

Att pappan skänkt huset till sin nya hustru menade dotter kränkte arvslotten efter mamman och laglotten efter pappan. Men hovrätten håller med tingsrätten om dottern inte har rätt till någon ersättning och Högsta domstolen beslutar nu att inte pröva frågan.

 

Kvinnans mamma dog 1966 och hennes pappa 2003. År 2000 hade pappan gett bort en fastighet till sin nya fru.

Ville ha ersättning
Kvinnan begärde att dödsboet efter pappans nya fru i första hand skulle betala tillbaka det belopp som fastigheten hade sålts för till dödsboet. I andra hand begärde hon att dödsboet skulle betala henne knappt 300 000 kronor för kränkning av arvslotten efter hennes mamma och kränkning avseende laglotten efter hennes pappa.

Detta bland annat eftersom något arvskifte aldrig hade skett efter mammans bortgång.

I den del av målet som rörde arvet efter mamman konstaterade tingsrätten att syftet med ärvdabalken är att skydda efterarvingar mot att deras rätt till efterarv går förlorad genom den efterlevande makens förfoganden.

Den efterlevande maken måste dock ha ärvt egendomen av den först avlidne maken.

Skydd för efterarvinge inte tillämpbart
Tingsrätten fann att bestämmelsen inte kunde tillämpas direkt. Pappan kunde nämligen inte anses ha ärvt något av mamman.

Istället hade fadern och döttrarna, genom god man, ingått avtal om att sammanleva i oskiftat dödsbo.

Bestämmelsen kunde inte heller tillämpas analogt. Enligt en skrivelse från 1971 hade överförmyndarnämnden ansett att arvskifte efter mamman kunde underlåtas ”eftersom barnens andelar i boet kunde anses förbrukade för deras underhåll och uppfostran”.

Tingsrätten ansåg därför att det framstod som ”främmande att analogt tillämpa regler om efterarv på en fastighet som införskaffades 1975 och som överlämnades som gåva 2000”.

Tingsrätten gav därför inte kvinnan rätt till någon ersättning för arvet efter mamman.

Gåvans kan inte ses som testamente
Därefter prövade kvinnans talan om arvet efter pappan. Frågan var om gåvan skulle räknas som ett testamentsgåva.

Rätten beaktade att pappan gav fastigheten till hans nya fru efter att de skiljts. Själv bodde pappan i en egen bostad. Därför kan gåvan enligt domstolen inte sägas ha getts bort under sådan villkor att den till syftet kan jämställas med ett testamente.

Också här säger domstolen alltså nej till kvinnans talan.

Kvinnan överklagade men hovrätten instämmer helt i tingsrättens bedömning i frågan om ersättning på grund arvet efter fadern.

Hovrätten anser att det ”inte kan anses utrett att fastigheten kommit att ingå i förmögenhetsmassan” som omfattats av kvinnans rätt till arv efter hennes mamma. Hennes rätt har därför inte åsidosatts genom att fastigheten getts bort. 

HD har nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet.

 

Foto: Jonas Ekströmer/TT

 

 

 


  • Alt-texten
    Veronica Hult
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt