Skip to content

Juristerna som får Ragnar Söderbergs forskningsmiljoner

Eric Bylander, Lotta Lerwall, Axel Hilling, Jack Ågren, Markus Naarttijärvi.

I år väljer Ragnar Söderbergs stiftelse att rikta forskningsanslag ”till forskare mitt i karriären”. Sex studier vid landets juridiska universitets-fakulteter får dela på totalt elva miljoner kronor.

 

Eric Bylander vid Uppsala Universitet för ekonomiskt stöd för att göra en rättsvetenskaplig studie av prövningstillstånd i de högsta domstolarna. Han ska bland annat ta reda på hur systemet med prövningstillstånd fungerar jämfört med hur det faktiskt är tänkt att fungera.

Idag oklarheter kring prövningstillstånd
Bakgrunden till det valda ämnet är att prövningstillstånd bara motiveras med ett enkelt standardsvar. ”Därför är det svårt för den som ska ansöka om pt att veta hur ansökan på bästa sätt ska utformas. Det gör det också svårare för domstolarna att ta intryck av sina egna tidigare avgöranden”, skriver Eric Bylander i sin forskningspresentation.

Tillsyn av offentlig förvaltning
Ett annat forskningsprojekten vid Uppsala universitet ska studera tillsynen över offentlig förvaltning, något som har ökat på senare år. Lotta Lerwall ska ta reda på om tillsynen är utformad på ett sådant sätt att bidrar till det som är syftet – nämligen en väl fungerande offentlig förvaltning.

IT-säkerhet och juridiken
Markus Naarttijärvi vid Umeå Universitet ska undersöka informationssäkerhet ur ett juridiskt perspektiv nu när myndigheters IT-system i stor utsträckning drivs av privata IT-företag.

Finansiella tillsynsmyndigheter
Gustaf Sjöberg projekt vid Stockholms universitet syftar till undersöka spänningsfältet mellan finansiell tillsyn och Europakonventionens krav på process och förutsebarhet. ”De långtgående maktbefogenheter som finansiella tillsynsmyndigheter har och de ofta relativt vaga mandat som de stöds på ger oundvikligen upphov till friktioner mot olika rättssäkerhetsgarantier i Europakonventionen.”, enligt Sjöbergs presentation av forskningen.

Viktigt, outforskat ämne
Social adekvans är temat för Jack Ågrens forskning vid Stockholms universitet. Trots social adekvans har stor betydelse i straffrätten finns det lite forskning på ämnet – något som det nu alltså ska rådas bot på.

Skatterätt och "rättvisan"
Axel Hilling vid Lunds universitet projekt handlar om att klargöra hur kravet på materiell rättvisa och behovet av legalitet förhåller sig till varandra inom svensk inkomstbeskattning.  ”Analysen ligger till grund för en kritisk studie av rättsutvecklingen som möjliggjort den materiellt orättvisa beskattning som är ett resultat av skattestrategier med räntesnurror, carried interest och delägaraktier.”, skriver Axel Hilling i forskningspresentationen.

 

Foto: Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt