Skip to content

Styrelseledamot i BRF inte skadeståndsskyldig - trots avtal utan fullmakt

Hovrätten anser inte att en styrelseledamot i en bostadsrättsförening är skadeståndsskyldig mot två medlemmar - trots att han tecknat ett avtal som det i efterhand visade sig att han inte hade rätt att ingå å styrelsens vägnar. HD har nu beslutat att inte ta upp fallet.

 

Styrelseledamoten ingick avtalet med paret om att föreningen skulle utföra vissa arbeten i deras bostad i Gävle.

Arbetena försenades dock kraftigt och enligt avtalet hade paret rätt till ett förseningsvite på 665 000 kronor.

Paret hävdade att ledamoten hade saknat behörighet att ingå avtalet i föreningens namn vilket, enligt dem, innebar att avtalet inte kunde göras gällande mot föreningen. Paret krävde därför att ledamoten personligen skulle betala skadestånd motsvarande vitesbeloppet.

Ledamoten påstod att föreningen var bunden av avtalet eftersom han hade uppdragsfullmakt från föreningens styrelse att sköta den praktiska verksamheten. Enligt honom hade paret dessutom frivilligt avstått från möjligheten att begära vite.

Gävle tingsrätt framhöll att inget styrelsebeslut kring uppdragsfullmakten hade protokollförts. Trots att alla styrelsemedlemmarna ansåg att ledamoten hade uppdragsfullmakt, menade tingsrätten att det inte var tillräckligt för att bevisa att det funnits ett styrelsebeslut.

Tingsrätten ansåg därför att ledamoten saknade fullmakt och bedömde vidare att paret inte borde ha insett detta hänsyn till omständigheterna i fallet. Enligt tingrätten var ledamoten därför skadeståndsskyldig gentemot paret.

Hovrätten för Nedre Norrland ansåg - liksom tingsrätten - att ledamoten inte varit behörig att ingå avtalet för föreningens räkning.

Hovrätten betonade dock att viss undersökningsplikt förelåg för paret i samband med att avtalet ingticks. Eftersom de inte kontrollerat ledamotens behörighet på något sätt ansåg hovrätten att de inte hade uppfyllt undersökningsplikten. Hovrätten gick därför på styrelseledamotens linje och upphävde skadeståndsskyldigheten.

Paret överklagade men Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet och hovrättens avgörande står därmed fast.

 

Foto: Henrik Montgomery / TT

 

 

 

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt