Skip to content

JO kritisk till lagstiftningsarbetet för lärarlegitimationer - "ett misslyckande"

Justitieombudsmannen underkänner den tidigare regeringens beslut om att införa lärarlegitimation - och kallar genomförandet för ett "misslyckande". JO skriver: "frågan om vem eller vilka som kan lastas för de felbedömningar som uppenbarligen har gjorts under beredningen av reformen undandrar sig dock min bedömning.”

 

För några år sedan ändrades skollagen och sedan juli 2011 är det ett krav att lärare och förskollärare har lärarlegitimation. En legitimation är nödvändig bland annat för att komma ifråga för fast anställning. Endast legitimerade lärare får vara ansvariga för betygssättning av elever.

För att bli legitimerad lärare måste man antingen ha lärarexamen alternativt en annan akademisk ämnesutbildning som kompletteras med praktik och pedagogisk utbildning.

Tanken var att systemet skulle vara i bruk från och med den 1 juli 2012. Senare skulle denna tidpunkt flyttas fram ungefär ett och ett halvt år, till den 1 december 2013.  

Så här skrev de borgerliga partiledarna i ett debattinlägg som publicerades i Dagens Nyheter i april 2010 om införandet av lärarlegitimationer:

”Lärare och förskollärare som är behöriga enligt dagens bestämmelser kommer att tilldelas lärarlegitimation efter en enkel ansökan. Från och med halvårsskiftet 2012 krävs godkänt introduktionsår för att tilldelas legitimationen.”

Men nu riktar alltså JO kritik mot reformen och menar att införandet av lärarlegitimationer var ett misslyckande. Anledningen är att en stor andel lärare än idag saknar legitimation. Skolverket har inte mäktat med de många ansökningarna och många har därför hamnat i kläm, anser JO.

Enligt Skolverkets statistik från förra året saknar över 15 procent av lärarna legitimation, vilket är samma nivå som tidigare år. På högstadiet rör det sig om över 20 procent.

Skolverket ska meddela beslut i legitimationsärenden senast fyra månader efter det att en ansökan är komplett. Ett stort antal personer som ansökt om legitimation har dock fått vänta många månader på ett beslut. Många klagomål till JO har rört handläggningstider som överstigit ett år.

En av anmälningarna till JO rörde en kvinna som ansökt om lärarlegitimation i april 2013. Ett år senare hade Skolverket fortfarande inte fattat något beslut i hennes fall.

Kvinnan uppger i anmälan att den långa handläggningstiden inverkar negativt på hennes möjligheter att göra karriär. Hon kan inte söka en ny fast tjänst eller söka en förstalärar- eller lektorstjänst utan att ha lärarlegitimation.

Skolverket skriver i ett yttrande till JO att de långa handläggningstiderna dels beror på att många ärenden har varit svårutredda, till exempel då ansökningar har grundats på otydliga examensbevis och dels på det stora antalet ansökningar som myndigheten har tagit emot. Antalet ansökningar uppskattas till cirka 200 000.

Justitieombudsmannen Lilian Wilund påpekar dock att uppgiften om antalet verksamma lärare och förskollärare var känd redan innan legitimationssystemet infördes. I förarbetena till lagändringen uppgavs till exempel att Skolverket uppskattade antalet verksamma lärare till cirka 180 000.

Lilian Wiklund skriver att man därför borde kunnat förutse vilka problem som skulle kunna uppstå ”i större utsträckning än vad som verkar ha varit fallet”.

Hon fortsätter:  

”Det kan konstateras att reformen har varit ett misslyckande i det avseendet att de långa väntetiderna på beslut i legitimationsärenden har inneburit att många lärare har kommit i kläm. Frågan om vem eller vilka som kan lastas för de felbedömningar som uppenbarligen har gjorts under beredningen av reformen undandrar sig dock min bedömning.”

Under tiden fortsätter Skolverkets handläggningstider att vara mycket långa – något som JO ser allvarligt på:

”De uppgifter som har kommit fram om arbetssituationen vid Skolverket ger intryck av att problemet med långa handläggningstider kommer att bestå under lång tid framöver. I praktiken innebär detta att enskilda lärare riskerar att gå miste om såväl anställningar som möjligheten att göra karriär, vilket givetvis är bekymmersamt”

 

Foto: Janerik Henriksson / TT


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt