Skip to content

Bostadsrättsägare blir av med uteplats efter 16 år - förlorar mot föreningen

En man anlade en uteplats i anslutning till sin bostadsrättslägenhet efter att ha fått godkännande från styrelsen i föreningen. Han använde därefter uteplatsen i 16 år innan uteplatser förbjöds vid en föreningsstämma. Tingsrätten upphävde stämmo-beslutet. Hovrätten anser dock inte att marken har varit en del av mannens bostadsrätt och river därför upp tingsrättens som.

 

Mannen ansökte redan 1996 hos sin bostadsrättsförening om att få anlägga en uteplats i anslutning till sin bostadsrättslägenhet i Kristianstad. Sedan styrelsen lämnat tillstånd anlade mannen också en uteplats.

Våren 2012 genomförde föreningen ett dräneringsprojekt som medförde vissa ingrepp i uteplatsen. Efter arbetena började mannen återställa uteplatsen men fick då besked om att den inte längre fick användas.

Föreningsstämman fattade senare samma år också beslut om att inte godkänna privata uteplatser.

Mannen stämde föreningen vid Kristianstads tingsrätt och begärde att föreningsstämmans beslut skulle upphävas eftersom beslutet medförde en inskränkning av hans bostadsrätt. mannen pekade på att att sådana ändringar, enligt bostadsrättslagen, förutsätter samtycke eller att föreningsstämman beslutar med så kallad kvalificerad majoritet - någonting som inte var fallet – här - och att hyresnämnden sedan lämnar sitt godkännande.

Tingsrätten gick på mannens linje och upphävde stämmobeslutet.

Tingsrätten konstaterade att det tillstånd som mannen hade fått 1996 i och för sig borde ha fattats på föreningsstämma och att styrelsen därför inte varit behörig att lämna tillståndet. Mannen hade dock därefter anlagt uteplatsen och disponerat denna i 16 år utan invändningar från föreningen eller någon enskild medlem.

Föreningen hade dessutom utfärdat ordningsregler för uteplatser som godkänts på föreningsstämman. Föreningens agerande respektive brist på agerande kunde enligt tingsrätten inte tolkas på annat sätt än att privata uteplatser accepterats och godkänts.

När föreningen sedan förbjudit mannen att återställa och använda uteplatsen hade det handlat om en förändring av bostadsrätten som förutsätter kvalificerad majoritet och godkännande av hyresnämnden. Beslutet hade därför inte tillkommit i behörig ordning utan upphävdes.

Hovrätten över Skåne och Blekinge river nu upp tingsrättens dom och ogillar mannens talan.

För att även markytan utanför en lägenhet ska omfattas av bostadsrätt krävs en tilläggsupplåtelse enligt bostadsrättslagen. En sådan tilläggsupplåtelse innebär ingen förändring av bostadsrättshavarens rätt och beslutsordningen i bostadsrättslagen måste därför inte följas - även om det kan krävas i förhållande till en annan lägenhet som påverkas av förändringen.

Föreningen kan dock aldrig hävda att en tilläggsupplåtelse är ogiltig bara för att formkraven lagens inte följts.

Att styrelsen lämnat sitt godkännande för uteplatsen medför dock inte att marken blivit en integrerad del av bostadsrätten, slår hovrätten fast. Den bestämmelse som tillståndet lämnats enligt omfattar nämligen förändringar i lägenheten – som marken alltså inte var en del av.

Mannen har använt viss markyta som uteplats och vissa ordningsregler för uteplatser har upprättats vid en föreningsstämma. Detta innebär dock inte att marken där uteplatsen funnits har upplåtits med bostadsrätt. Ordalydelsen i styrelsebeslutet talar mot att det funnits en avsikt till "tilläggsupplåtelse" med bostadsrätt och en bostadsrättsförening kan dessutom välja att upplåta vissa ytor som förråd eller mark på annat sätt - som genom arrenderätt, hyresrätt eller allmän nyttjanderätt.

Mannen har enligt hovrätten inte visat att marken varit en del av hans bostadsrätt, anser hovrätten. Föreningen har därför inte behövt följa den särskilda beslutsordningen för att stämmobeslutet om uteplatsförbud skulle bli giltigt. Mannens klandertalan ogillas därför.

En ledamot i hovrätten är skiljaktig och anser att uteplatsmarken har varit del av mannens bostadsrätt och att stämmobeslutet ska upphävas.

 

 

Foto: Jessica Gow/TT

 


  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt