Skip to content

Sverige fälls i EU-domstolen - struntade i att följa tidigare dom

EU-domstolen dömer Sverige att betala två miljoner euro plus vite. Orsaken är att Sverige har struntat i att följa en tidigare dom från domstolen.

 

År 2012 meddelade EU-domstolen en dom där det fastställdes att Sverige inte hade införlivat Europaparlamentets och rådets direktiv (2008/1/EG) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar - även kallat IPPC-direktivet.

Kommissionen uppmanade Sverige att inom två månader vidta nödvändiga åtgärder för att följa domen och Sverige svarade senare genom att komma in med uppgifter om att 27 av de 29 anläggningar som omfattades av domen numera uppfyllde kraven i IPPC-direktivet.

Kommissionen ansåg dock att Sverige inte hade uppfyllt sina skyldigheter enligt domen och väckte ny talan.

Sverige bestred det påstådda fördragsbrottet och motsatte sig kommissionens yrkanden och som grund anförde Sverige bland annat att det enligt artikel 260.2 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, FEUF, är möjligt att anse att en medlemsstat har vidtagit alla åtgärder som är nödvändiga för att följa en fördragsbrottsdom - även om åtgärderna ännu inte fått full effekt.

Sverige hävdade också att den tidsfrist som kommissionen hade gett Sverige för att vidta nödvändiga åtgärder för att följa domen var alltför kort.

EU-domstolen bedömer dock att det faktum att det var mycket få anläggningar som fortfarande inte uppfyllde kraven, inte utgör hinder mot att fastställa att medlemsstaten inte har uppfyllt sin skyldighet att följa domen.

Sverige har därmed underlåtit att uppfylla sina skyldigheter, konstaterar EU-domstolen och dömer Sverige att betala ett schablonbelopp på två miljoner euro.

Sverige döms också att betala ett löpande vite på 4 000 euro per dag som går utan att 2012 års dom följs.

 

 

 

Foto: EU-domstolen

  • Alt-texten
    Emma Martinsson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt